רש"י על יהושע כ ו

רש"י על יהושע • פרק כ
ו • ח • ט • 


"עד עמדו וגו' למשפט" - אם יפטר מגלות יפטר ואם יתחייב גלות יחזור לעיר מקלטו (במדבר לה כה) וישב שם עד מות הכהן הגדול