רש"י על יהושע יא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגב כנרות" - דרום גינוסר

"ובנפות דור" - פלכי דור קונטדו"ש בלע"ז

"מים" - מערבה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משרפות מים" - תרגם יונתן חרצי ימא שעושין חריצין ומי הים יוצאין לתוכן ונשרפין מחום השמש ונעשים מלח

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העומדות על תלם" - שלא נהרסה חומתם כמו יריחו שנפלה חומתה וכן העי שנאמר בה (לעיל ח כח) וישימה תל עולם שממה

"זולתי את חצור לבדה" - במסורת שרפה משה צוה לו ומסר לו כן (בראשית רבה וישלח)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ההר החלק" - טורא שעיע מחליק ההר החלק עד בעל גד במצר המזרחי ולא הספיק לכבוש בחייו את כל המצר עד הצפון תוספתא

"בעל גד" - מישר גד

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימים רבים עשה יהושוע" - בגנותו ספר הכתוב שהיה מתכוון לדחות את כבוש הארץ כדי להאריך ימיו לפי שנאמר (לעיל א י) ואתה תנחילנה אותם במדרש תנחומא