רש"י על יהושע ט


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעשו גם המה בערמה" - כמו שעשו בני יעקב בערמה (בראשית לד) בחמור אבי שכם שהיה חוי ויושבי גבעון מן החוי היו כמו שאמור בענין

"ויצטירו" - עשו עצמם כהולכים בשליחות לשון (ירמיהוו מט יד) וציר בגוים שולח וכל תיבה שתחלת יסודה צד"י כשהיא מתפעלת בלשון מתפעל או נתפעל באה טי"ת בתוכה וחולקת את אותיות שרשי התיבה כמו (בראשית מד טז) מה נצטדק מגזרת צדק שאומר נצטדק וכן (דנייאל ה ל) גשמיה יצטבע מגזרת צבע

"שקים בלים" - שיהיו נראים כבאים מארץ רחוקה

"ומצוררים" - לשון מבוקעים לשון ארמי ציריא דחיטי דמצרי זיקי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקודים" - ארשי"ץ בלע"ז לשון מוקד וכן תרגמו יונתן כסנין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולי בקרבי אתה יושב" - שמא מיושבי הארץ אתם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצטידנו" - לשון צדה כשהוצאנוהו לצדה לדרך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקחו האנשים מצידם" - קבלו דבריהם שצדום בפיהם לשון (שמות כא יג) ואשר לא צדה