פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי אחרי מות משה" - מחובר על סדר התורה המסיימת בפטירת משה וזה מחובר לה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משה עבדי מת" – ואילו היה קיים בו הייתי חפץ ורבותינו דרשוהו (תמורה טז, א) על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה בא יהושוע ושאל אמר לו הקב"ה משה עבדי מת והתורה על שמו נקראת לומר לך אי אפשר צא וטורדן במלחמה.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל מקום אשר תדרך כף רגלכם" - כיוצא בו נאמר למשה ושנינו בספרי (פ' עקב) אם ללמד על תחומי ארץ ישראל הרי הוא אומר מהמדבר והלבנון הזה וגו' אם כן למה נאמר אשר תדרך כף רגלכם אף חוצה לארץ משתכבשו את הארץ כל מה שתכבשו מחוצה לארץ יהיה קדוש ויהיה שלכם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהמדבר והלבנון הזה" - הוא מדבר קדש מדבר צין שעל ידי אדום שהיה במקצוע דרומית מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ שנאמר (במדבר כ טז) והנה אנחנו בקדש וגו' ומנין שהיא בדרומית מזרחית שנאמר (שם לד ג) והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום

"ועד הנהר הגדול נהר פרת" - זה רחבה מדרום לצפון

"כל ארץ החתים" - בכלל הזה

"ועד הים הגדול מבא השמש" - לארכה מן המזרח למערב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזק ואמץ" - בדרך ארץ כמו שהוא אומר כי אתה תנחיל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק חזק ואמץ מאד" - בתורה כמו שהוא אומר לשמור לעשות ככל התורה "תשכיל" - תצליח

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ספר התורה הזה" - ספר משנה תורה היה לפניו "והגית בו" - והתבוננת בו כל הגיון שבתורה בלב כמה דאת אמר (תהלים יט טו) והגיון לבי לפניך (ישעיהו לג יח) לבך יהגה אימה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוא צויתיך חזק ואמץ" - במלחמה כמו שנאמר אל תערוץ ואל תחת והיכן צוהו בימי משה שנאמר (דברים לא כג) ויצו את יהושוע בן נון וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצו יהושוע" - ביום שתמו ימי בכי אבל משה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכינו לכם צדה" - כל דבר הצריך לדרך וכלי זיינם למלחמה אמר להם לתקן שאם אתה אומר במאכל ובמשתה הרי היו מסתפקים במן שבכליהם עד ט"ז בניסן וכן הוא אומר (לקמן ה יב) וישבות המן ממחרת (מפי רבי) "בעוד שלשת ימים" - בסוף שלשת ימים בעוד שתהיו כאן שלשת ימים ואחר תעברו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל גבורי החיל" - שבכם יעברו חלוצים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרח השמש" - עבר מזרחי של ירדן