פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שגיונות" - יש פותרו כתרגומו ולפי משמעו בקש רחמים על עצמו שהטיח דברים כמו (לעיל א) ע"כ תפוג תורה ותעשה אדם כדגי הים קנתר אחר מדת הדין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעתי שמעך" - אשר מעולם שנפרעת תמיד ממכעיסיך ואת הרשע הזה אתה סובל

"יראתי" - אמרתי איך נשתנית מדת הדין בעון ישראל

"פעלך בקרב שנים חייהו" - פעלך הראשון שהייתה נפרע לנו מאויבינו בקרב שני הצרה שאנו שרויים בה חייהו כלומר עוררהו והשיבהו ובקרב שנים הללו תודיעהו

"ברוגז" - שתקצוף על הרשעים

"רחם תזכור" - רחם כמו לרחם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלוה מתימן יבוא" - עכשיו הוא מזכיר לפניו פעלו הראשון שהוא מבקש לפניו לעוררהו ופועל (ס"א פועל) חיבתן של ישראל ופורענות דורות הראשונים כשבאת ליתן את התורה חזרת על עשו וישמעאל ולא קבלוה

"תימן" - עשו

"פארן" - ישמעאל כדאמר וישב במדבר פארן (בראשית כא)

"כסה שמים הודו" - בסיני לישראל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונוגה" - אותו היום

"כאור תהיה" - כאור המיוחד של שבעת ימי בראשית היה וכן ת"י

"קרנים" - לשון מאור כשהוא נוקב וזורח דרך הנקב נראה כמין קרנים בולטין וכן (שמות לד) כי קרן עור פניו

"מידו" - מידו של הקב"ה באו להם

"ושם חביון עזו" - כתרגומו שם נגלה עזו שהיה חבוי למפרע בסתר עליון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפניו ילך דבר" - מצאתי במדרש אגדה בשעה שנתן הקב"ה תורה לישראל טורדו למלאך המות להפליגו לדברים אחרים שלא יעמוד לקנתר ולומר אומה שעתידה לכפור בך לסוף ארבעים יום ואתה נותן להם את התורה "ויצא רשף לרגליו" - מלאכי רשף באו עמו לסיני

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמד וימודד ארץ" - המתין לדקדק בדין דור המבול למדוד להם מדה כנגד מדה ומדד עומד כדאמר נצב ה' ועומד לדין עמים (ישעיהו ג) ממתין ומדקדק בדינם

"וימודד ארץ" - ברותחים קילקלו וברותחים נדונו

"ראה" - בדור הפלגה שעל ידי שהיו שפה אחת באו כולם בעצה כדכתיב ויהי כל הארץ שפה אחת (בראשית יא)

"ויתר גוים" - הקפיצם לשבעים לשון כדאמר ויתר ממקומו (איוב לו) לנתר בהם (ויקרא יא)

"הררי עד" - שרי העכו"ם

"הליכות עולם לו" - הראה להם שכל מהלכו של עולם שלו הוא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת און" - שנמצא בישראל "ראיתי אהלי כושן" - שעומדים בגלוי ומחבלים את ישראל ובהתכנע' לפניך ירגזון יריעות וגו' הכל כתרגומו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבנהרי'" - יש תמיהות שהן קיימות הראינו שכל אלה עשה ופירוש המקרא כתרגומו "מרכבותיך" - לנו ישועה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עריה תעור קשתך" - נגלה נגלית גבורתך

"שבועות מטות" - שבועות שנשבעת לשבטים

"אומר סלה" - מאמר המקוים לעולם אומר נקוד פתח (ר"ל סגול) וטעמו למעלה שהוא שם דבר

"נהרות תבקע ארץ" - כתרגומו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראוך יחילו הרים" - הרי נחלי ארנון שנדבקו זה עם זה

"זרם מים עבר" - בעברם בירדן תמו נכרתו המים ועבר קילוח שטף המים לשפולו של נהר והבאים מלמעלה קמו עמדו

"נתן תהום קולו" - שבחוהו יושבי הארץ

"רום ידיהו נשא" - צבא השמים הודו לו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמד זבולה" - במדוריהון כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה ופירשוה על מלחמת גבעון כתרגומו "לאור חציך יהלכו" - ישראל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזעם תצעד ארץ" - לגרש שבעה אומות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לישע משיחך" - שאול ודוד

"ערות יסוד" - חומות אויביהם

"עד צואר" - הוא גובה החומות והמגדלים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקבת במטיו ראש" - סנחריב וסיעתו שהיו סוערים ברוח סערה להפיצני והוא הי' מטה שהיית רודה בו את האומות וכשבא וסער להפיצני נקבת ראשי גייסותיו במטיו שהי' בא לרדות בהם

"ראש פרזיו" - ראשי עריו וטירותיו כמו פרזות תשב ירושלים (זכריה ב) ערי הפרזי (דברים ג)

"עליצותם" - היו כשהיו יכולים לאכול עני במסתר ישראל הקרואים עם עני

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרכת בים" - בחיילותיו הכבדים כחול הים "חומר" - ת"י בדגור ל' חמרים חמרים (שמות ח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעתי ותרגז בטני" - ת"י אמרת בבל שמעית וזעו מלכיא מן קדם דינא די אתדנו מצראי

"לקול צללו שפתי" - לקול השמועה אחזני רעד עד ששפתי נוקשות זו לזו וקולו נשמע צללו לשון מצילות הסוס (זכרי' יד) טינטי"ר בלע"ז

"ותחתי ארגז" - במקומי אני מזדעזעת

"אשר אנוח ליום צרה" - אשר מנוחתי זאת מוכנת ליום צרה

"לעלות לעם יגודנו" - ליום אשר אמר להעלות מתוכו את העם אשר הוא יגודנו עקב לשוב בגדודיו לארצו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תאנה לא תפרח" - כתרגומו ויש לפתרו כמשמעו שוב אין הצלחה לכל מעשה בבל מעתה

"ושדמות" - שדה לבן

"ממכלה" - דיר הצאן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני" - כנסת ישראל בה' אעלוזה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למנצח בנגינותי" - לבן לוי המנצח בשיר ב"ה אנעים לו בנגינותי והלוי יתן קול כנגדו בכלי השיר

"למנצח" - כמה דאת אמר (עזרא ג) ויעמדו הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת וגומר

"בנגינותי" - הוא לשון נעימות קול להרים ולהשפיל אורגנידור"ש בלע"ז