רש"י על זכריה י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאלו מה' מטר" - אם תצטרכו

"חזיזים" - עננים מביאים מטר

"לאיש עשב בשדה" - בשביל איש אחד ובשביל עשב אחד הצריך למטר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי התרפים" - והקוסמים חזו שקר והחלומות אשר הטעו את אבותיכם לאמר חלמתי והיו מחזיקי' ידיהם למרוד בהקב"ה דברו און והבל דברו לאמר שלום ואין שלום

"על כן נסעו" - אבל אני נביא להם באמת

"יענו" - יתכנעו כמו לענות מפני ל' עוני

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על הרועים חרה אפי" - על מלכי נבוכדנצר וסנחריב

"ועל העתודים" - על שריהם וכן ת"י ועל מלכיא הוה רוגזי ועל שלטניא אנא מסער ועכו"ם נמשלו לעתודים והצפיר והשעיר מלך אנטיוכס (דנייאל ח) והרוצ' לפרש הענין שלא במלכי עכו"ם יאמר העתודים לשון שרים כמו עורר לך רפאי' כל עתודי ארץ (ישעיהו יד)

"כסוס הודו במלחמה" - כסוס אשר יוכר הודו במלחמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממנו פנה" - מהם מלכיהם מהם שריהם מהם לוחמי מלחמותם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיו כגבורים בוסים בטיט חוצות במלחמה" - הרי מקרא זה מסורס והיו במלחמה הולכים ודורכים אנשים כגבורים הבוסים טיט חוצות בוסים דורסים כמו יבוס קמינו (תהלים מד) בוססו את חלקתי (ירמיהו יב) "והובישו" - בית יהודה את רוכבי הסוסים הבאים להלחם בם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגברתי את בית יהודה" - במלחמת היוני'

"ואת בית יוסף אושיע" - במקום שגלו שם בחלח ובחבור בימי סנחריב

"והושבותים" - כמו והושבתים ל' ישיבה

"והיו כאשר לא זנחתים" - כאלו לא זנחתים מעולם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרקה להם" - כדרך השורקים לסימן אות לבא אליו הטועה בדרך

"ואקבצם" - לעת הקץ לעתיד

"כי פדיתים" - כשאפדם

"ורבו" - בגולה כמו שרבו במצרים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואזרעם" - תחלה בעמים כאדם הזורע סאה להכניס כמה כורין "וחיו את בניהם" - עם בניהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבנון" - זה ב"ה "ולא ימצא להם" - ולא יסופק להון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועבר בים צרה" - ותעבור צרה בצור היושבת בתוך הים והוא ראש למלכות צור

"והכה" - הקב"ה אשר הוא המכה יכה בים גלים להשקיע את צור

"כל מצולות יאור" - היא מצרים