רש"י על דברי הימים ב יב יב

רש"י על דברי הימים ב • פרק יב >>
ז • ח • י • יב • יג • טו • 


"ובהכנעו שב ממנו אף ה'" - היה לו לומר למעלה מיד כשאמר ויעל שישק וגו' אלא שהפסיק בנתים לצורך ויעש תחתיהם מגיני נחשת