רש"י על דברי הימים ב יב


פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכנעו לא אשחיתם" - דוגמא (לקמן יד) עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו ה' אלהינו דרשנו וגו' כן דרך הפסוק כשמפסיק בנתים כופל עוד התיבה לאומרה דוגמא (במדבר י') והיה כי תלך עמנו והיה הטוב וגו'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יהיו לו לעבדים" - לשישק ולשאר אומות כמפורש "וידעו עבודתי" - כשישובו לא יהיה עליהם שום מושל ממלכי אומות אבל כשתשובו מאחרי תורתי תדעו עבודת מלכי הארצות ותעבדו לה'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והפקיד על יד שרי הרצים" - לקח המגינים מבית יער הלבנון והפקידם לשרי הרצים ואח"כ השיבם אל תא הרצים חדר הרצים כלומר אל מקומם ענין אחר מפי מורי לפי שהיה דואג ממלך מצרים וממלך ישראל היו נושאין אותן לפניו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובהכנעו שב ממנו אף ה'" - היה לו לומר למעלה מיד כשאמר ויעל שישק וגו' אלא שהפסיק בנתים לצורך ויעש תחתיהם מגיני נחשת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתחזק המלך רחבעם" - ומפרש למה שהרי כשהומלך תחילה היה בן מ"א לפיכך היה בו כח וחוזק להתחזק מעצמו כי היה בן שנה כשמת דוד שהרי שלמה מלך מ' שנה ושלמה עדיין לא מלך כשנולד רחבעם נמצא שרחבעם היה בן מ"א כשמלך "העיר אשר בחר ה' לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל" - אלא שנתקלקלו במעשיהם כדכתיב ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את ה' וגרמו שנסתלקה שכינה מהם וכאלו קובל ומפיגין על כך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדברי שמעיה הנביא" - כל נביא ונביא היה כותב ספרו מה שהיה מתנבא וזהו שמעיה שאמר לעיל (ב' י"א) ולקמן (י"ב) מוכיח ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובין במדרש הנביא עדו ספרו היה נקרא מדרש