רש"י על דברי הימים ב ז כ

רש"י על דברי הימים ב • פרק ז >>
ו • ז • ח • י • יב • יג • טז • כ • כא • 


"אשליך מעל פני" - כתנאי שביני וביניכם ואם לא תשמעו לי (ויקרא כ"ו) מה נאמר והשימותי את מקדשיכם

"ואתננו למשל ולשנינה" - כענין שמושלים משל על מי שאירע לו דבר פגע

"ולשנינה" - כמו (דברים ו') ושננתם לבנך ותתנינון לשון סיפור רעות וכן תרגום ויספר ואשתעי ולשועי