רש"י על דברי הימים א כז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכל דבר המחלקות" - כל זה היה מתחילת מלכותו ואילך ואגב שנאמר מספר הלוים מספר והולך מי היו שרי מחלוקת דוד

"הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה" - שהיו ישראל חלוקים לשנים עשר חלקים וכל חלק וחלק שמש את המלך חדש והמלך נותן להם הוצאותם כדכתיב בספר מלכים ולשלמה שנים עשר נציבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו והם מזומנים ללחום מלחמתו ולכל עבודתו בזה החדש וכל זה תחילת מלכותו הי'

"עשרים וארבעה אלף" - אע"פ שהיו ישראל יותר מי"ב פעמים כ"ד אלפים דוד לא בחר אלא אנשי חיל ועשירי העם אשר יוכל לעזוב עסקיהם ולעסוק בעסקי המלך אבל עניי העם הצריכין לפרנס עצמם לא לקח דוד

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראש לכל שרי הצבאות" - ישבעם מבני פרץ היה והיה ראש לכל י"ב שרי צבאות ולפי שהיה מן בני פרץ מנהו דוד ראש

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומקלות הנגיד" - בר מחלוקתו המסייע עמו ומקלות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר הצבא השלישי" - משום כבוד בניהו קורהו שר הצבא יותר מהשאר לבד מישבעם שהיה מבני פרץ שקורהו כמו כן ראש דכתיב הראש לכל שרי הצבאות מפני כבודו של דוד שהיה מבני פרץ כמוהו

"הכהן ראש" - שהיה ראש וי"א שהיה כהן גדול ואינו כן שהרי צדוק ואביתר היו כהנים גדולים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבור השלשים" - כדלעיל דכתיב מן השלשים הנו נכבד וגו'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרביעי עשהאל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו" - שהרי עשהאל נהרג בתחלת מלכותו שהרגו אבנר (שמואל ב' ב') ונתן זבדיה בנו אחריו תחתיו על מחלוקתו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השר שמהות היזרח" - הזרחי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל שבטי ישראל" - כבר אמרנו ראשי המחלוקת אשר לדויד ועתה מספר מי היו שרי שבטי הישראל שר כל שבט ושבט

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא נשא דוד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה" - פתרון כבר אמרנו שמנה ישראל וחלקן למחלקות וגם הלוים מנה וישימם על עבודתם וכל אלו שמנה לא מנה אחד מהם פחות מבן כ'

"ככוכבי השמים" - כמו שאין יכול איש למנות כוכבי השמים כך אין יכול למנותם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא כלה" - פתרון ועוד אני אומר לך הלא יואב התחיל פעם אחרת למנות העם למעלה מעשרים ולא כלה

"ויהי בזאת קצף על ישראל" - מאותו קצת שמנה היה קצף על ישראל לפי שעלה במחשבתו למנות כל ישראל לעבור על הפסוק אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ וגו' (בראשית יג) ולעבור הפסוק הבט נא השמימה וגו' (שם טו)

"ולא עלה המספר" - פתרון אע"פ שאני אומר החל למנות ולא כלה ולא מנה כי אם מעט שהרי לא עלה מספר המנויין בספר שמואל כמספר המנויין כאן (לעיל כ"א) אלף אלפים ומאה אלף ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף ובסוף שמואל (ב) שמנה מאות אלף ויהודה חמש מאות אלף וא"ת שני מספרים היו שפעמיים מנאן אחת בשמואל וא' כאן אלא כך הוא לא עלה המספר כמספר ד"ה כי אותו המספר שמנה לא כתב בשמואל כי אם קצת מן המספר משום צער ואבילות שנגפו אפי' על אותן מעט וכאן משום כבוד דוד אפילו אם היה המספר יותר היה אמרו לפי שהיה משמע שלא על חנם היה קצף על ישראל שהרי כבר מנה הרבה מישראל ועוד משום כבודו שהיו כולם לו לעבדים כאיש אחד

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל אוצרות המלך" - אוצרות כסף וזהב כל זה הולך ומספר לגדולת דוד ואפילו מי שהיה ממונה על האתונות שלו

"ועל האוצרות בשדה" - ועל מה שגדל בשדה תבואות יין ושמן וכל מיני אוכלין ומשקין

"בערים" - לחמש הערים ולחמש ערי המלך ומגדלותיו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל עשי מלאכת השדה לעבודת האדמה" - לחרוש האדמה

"עזרי בן כלוב" - היה ממונה על כך לצוות לחרוש האדמה והוא נותן להם בקר וכל כלי המחרישה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל הכרמים" - לעדור ולזמור הכרמים

"ועל שבכרמים" - הוא אוצרות היין

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל הזיתים" - לנוטען ולמסוק

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל הבקר הרועים בשרון שרטי השרוני" - הבקי בעניינם

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הישמעלי" - היודע בטוב עסקן של גמלים

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל הצאן יזיז ההגרי" - כי ההגרים יושבי אהל בשדה לכן מנהו על צאנו

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך" - מגדלן ואומן שלהם מלמדם תרבות

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחושי הארכי" - קרית ספר תרגום קריתא דארכי ומדרש רבה כשחטא דוד בבת שבע שאל לחושי הארכי אם ישוב בתשובה אם יקבלוהו הקדוש ברוך הוא בתשובה לתת לו ארוכה לחטאו ואמר לו כן למרעהו אשר רע לו דשמעון תרגומו שושביניה (שופטים יד)

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחרי אחיתופל" - לאחר שמת לקח לו דוד את יהוידע ואביתר במקומו