רש"י על דברי הימים א כו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למחלקות לשערים" - אין חוזרים חלילה אלא כנגד שערים חלקים ושוב הפילו גורלות מי לשער זה מי לשער אחר כך מפורש לקמן

"לקרחים משלמיהו בן קורא מן בני אסף" - ודוגמא למעלה ושלום בן קורא וגו' (לעיל א' ט')

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ברכו אלהים" - כדאמר (לעיל יג) ויברך ה' את בית עובד אדום וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הממשלים לבית אביהם" - פתרון אותם מושלים היו על יד אביהם ודוגמא בסוף דנייאל ומשל ממשל רב

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש חיל" - לא בכח ולא במלחמה אלא כאדם שאומר עליו פלוני חשוב וכן הלא בועז מודעתנו איש גבור חיל (רות ג')

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משמרות לעמת אחיהם" - ראשי כ"ד משמרות

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער" - למי יבוא שער זה ולמי שער זה למזרח למערב לצפון לדרום וכן לכל שערים שבעזרה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולאספים" - מקום ששמו אסופים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שנים לפרבר" - ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והלוים אחיה על אוצרות וגו'" - הוא היה ממונה על מעות שנקנין מהם קרבנות לבית אלהים כגון קרבן קדשים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני לעדן" - ללעדן הגרשוני היה ראש האבות יחיאל הוא לעדן האמור לעיל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויואל אחיו" - אחיו של יחיאל כדכתיב למעלה יחיאל וזתם ויואל

"על אוצרות בית ה'" - אוצרות הרבה היו בעזרה כל אוצר ואוצר לתקונו ועל כל אחד ואחד היה ממונה אחד

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות" - כמו כן נגיד על אחד מאוצרות העזרה ויש מפרשים נגיד על האוצרות כל האמרכלין כולם היו תחתיו

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה" - מלאכה שעושין חוץ לעיר ביערים ובהרים ולכרות ארזים ולחצוב אבנים ולחרוש שדה של הקדש

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחברוני חשביהו עד לכל מלאכת ה'" - הם שוטרים על אותם שהיו עושים מלאכת ה' בעבר הירדן

"ולעבודת המלך" - אף הם ממונים על יושבי נחלת המלך אוצרות המלך וכן לפנינו לכל דבר האלהים ודבר המלך

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנת הארבעים וגו'" - וגם כל חשבונות הללו בשנת הארבעים היו