רש"י על דברי הימים א כו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למחלקות לשערים" - אין חוזרים חלילה אלא כנגד שערים חלקים ושוב הפילו גורלות מי לשער זה מי לשער אחר כך מפורש לקמן "לקרחים משלמיהו בן קורא מן בני אסף" - ודוגמא למעלה ושלום בן קורא וגו' (לעיל א' ט')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ברכו אלהים" - כדאמר (לעיל יג) ויברך ה' את בית עובד אדום וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הממשלים לבית אביהם" - פתרון אותם מושלים היו על יד אביהם ודוגמא בסוף דנייאל ומשל ממשל רב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש חיל" - לא בכח ולא במלחמה אלא כאדם שאומר עליו פלוני חשוב וכן הלא בועז מודעתנו איש גבור חיל (רות ג')

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משמרות לעמת אחיהם" - ראשי כ"ד משמרות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער" - למי יבוא שער זה ולמי שער זה למזרח למערב לצפון לדרום וכן לכל שערים שבעזרה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולאספים" - מקום ששמו אסופים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שנים לפרבר" - ומפורש במס' תמיד אמר רבא לפרבר כלפי בר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והלוים אחיה על אוצרות וגו'" - הוא היה ממונה על מעות שנקנין מהם קרבנות לבית אלהים כגון קרבן קדשים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני לעדן" - ללעדן הגרשוני היה ראש האבות יחיאל הוא לעדן האמור לעיל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויואל אחיו" - אחיו של יחיאל כדכתיב למעלה יחיאל וזתם ויואל "על אוצרות בית ה'" - אוצרות הרבה היו בעזרה כל אוצר ואוצר לתקונו ועל כל אחד ואחד היה ממונה אחד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות" - כמו כן נגיד על אחד מאוצרות העזרה ויש מפרשים נגיד על האוצרות כל האמרכלין כולם היו תחתיו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה" - מלאכה שעושין חוץ לעיר ביערים ובהרים ולכרות ארזים ולחצוב אבנים ולחרוש שדה של הקדש

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחברוני חשביהו עד לכל מלאכת ה'" - הם שוטרים על אותם שהיו עושים מלאכת ה' בעבר הירדן "ולעבודת המלך" - אף הם ממונים על יושבי נחלת המלך אוצרות המלך וכן לפנינו לכל דבר האלהים ודבר המלך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת הארבעים וגו'" - וגם כל חשבונות הללו בשנת הארבעים היו