רש"י על דברי הימים א כה


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה" - לשורר השיר

"לבני אסף וגו'" - מכל הלוים לא הבדיל כי אם בני אסף

"והימן וידותון הנבאים" - כשהיו מנגנים בכלי שירים הללו היו מתנבאים דוגמא באלישע קחו לי מנגן (מלכים ב' ג') והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'

"ויהי מספרם אנשי מלאכה" - כלומר המשמרות כ"ד על כ"ד משמרות ד' בנים של אסף וששה של ידותון וי"ד של הימן הרי כ"ד למטה כלל מספר כולן כדכתיב ויהי מספרם עם אחיהם וגו'

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומתתיהו ששה" - ולא תמצא אלא חמש אשתו היתה מעוברת את שמעי וראה ברוח הקודש שגם הוא עתיד להיות ראש משמרה לפיכך אמר ששה וזהו שנאמר לפנינו העשירי שמעי זהו שיסד הפייטן (בקדושתא של יוצר דפרשת שקלים) רשום מבטן להפקד במשמרת הקודש

"על ידי אביהם ידותון" - דוגמא על ידו החזיק (נחמיה ג')

"הנבא על הודות והלל" - שהיו מנגנים בכנור מזמורי הודו ומזמורי הללויה והיה מתנבא

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורוממתי עזר" - שם אחד הוא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן" - קרן הנבואה שמתנבא למלך דוגמא וירם קרן משיחו (שמואל א' ב')

"ויתן האלהים להימן" - כלומר אם לא שנתן לו אלהים הבנים אי אפשר שהיו לו י"ד בנים ושלוש בנות וכולן ראויין להיות ראשי משמרות דוגמא (רות ד) ויתן ה' לה הריון ותלד בן אם לא שהיתה מתנה זו מה' אי אפשר שיוליד בועז שהיה זקן וכן ויראהו ה' את כל הארץ (דברים לב) אם לא מאת ה' היתה ראויה זאת אי אפשר להביט כל כך למרחוק

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל המבין" - לענין שירה נופל לומר מבין כדכתיב מבין עם תלמיד וכנניהו שר הלוים במשא יסור במשא כי מבין הוא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפילו גורלות משמרת לעומת" - פתרון משמרת לעומת משמרת ודוגמא למעלה (דברי הימים א יז ה): "ואהיה מתהלך מאהל אל אהל וממשכן" פתרון ממשכן אל משכן

"כקטן כגדול מבין עם תלמיד" - פתרון הפילו גורלות על המשמרות זה לעומת זה משמרת לעומת משמרת כקטן כגדול מבין הרב עם תלמיד כולם היו שוין בזה למי שיגיע הגורל הראשון אם לקטן כן יקדים הוא להיות ראשון ואם אחרון יהיה אחרון וכן כולם בין מבין בין תלמיד בין קטן בין גדול ומשמרות אלו של לוים הולכים אחר משמרות של כהנים למי שנופל הגורל הראשון משמרת ראשון עם משמרת יהויריב הכהן ולמי שיפול הגורל השני ישמש הוא ומשמרתו עם משמרת ידעיה הכהן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף" - בנו ראשון

"גדליהו השני" - גדליהו בכור ידותון הוא

"ואחיו ובניו שנים עשר כו'" - פתרון על כל משמרה ומשמרה יבאו י"ב לוים שהרי היו כולם רפ"ח וכשתחלקם לכ"ד חלקים יהיה כל חלק וחלק י"ב לוים נ"ל וזהו אחיו ובניו מוסב ליוסף ולגדליהו ולפי שבפסוק אחד שניהם נזכרים כתב לבד פעם אחת הוא ובניו ואחיו וכל אחיו ואחיהם שבענין לאו אחיו ממש אלא חבורה אחת קורא אחים (בל' אשכנז ברודערשאפ"ט)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השלישי זכור" - בכור אסף

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרביעי ליצרי" - שני של ידותון

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החמישי נתניהו" - שלישי של אסף כך נפל הגורל מזה לזה