רש"י על דברי הימים א כג כח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק כג
כז • כח • לא • 


"כי מעמדם ליד בני אהרן וגו'" - דוגמא וילוו עליך וישרתוך

"ועל טהרת לכל קדש" - שאם יטמא הבית וכליו שיהיו הם ממונים לטהרו שכן מצינו בחזקיהו כדכתיב (לקמן ב' כ"ט) ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה וכתיב ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וגו'