רש"י על דברי הימים א כג


פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה" - כלומר אז תיקן דוד משמרות אלו כשיבא שלמה בנו שיהיו מזומנים לו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מעמדם ליד בני אהרן וגו'" - דוגמא וילוו עליך וישרתוך "ועל טהרת לכל קדש" - שאם יטמא הבית וכליו שיהיו הם ממונים לטהרו שכן מצינו בחזקיהו כדכתיב (לקמן ב' כ"ט) ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה וכתיב ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וגו'

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכל העלות עלות לה' לשבתות לחדשים" - פתרון הם יהיו ממונים על הלשכות וגם על לשכת בית הטלאים שהקרבנות שם והם יביאו אל הכהנים תמיד בכל יום במספר מה שצריכים בכל יום בין בחול בין בשבתות ובחדשים ובמועדים שמוסיפים על התמיד כל אלה יביאו במספר כמשפט וגם מסייעים לכהנים להפשיט הזבח וכן מצינו בחזקיהו רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את כל העולות ויחזקום אחיהם הלוים וגו'