רש"י על דברי הימים א יז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כאשר ישב דויד" - (בשמואל ב ז') כתיב וה' הניח לו מסביב וגו' וארון האלהים יושב בתוך היריעה כדכתיב למעלה הימנה בתוך האהל אשר נטה לו דוד אמר דוד הקב"ה קיים בו והניח לכם מכל אויביכם מסביב וגם אנכי מוטל עלי לעשות מה שכתוב בסמוך והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם כלומר אעשה לו משכן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בלילה ההוא וגו'" - מפורש במדרש אמר לו הקב"ה לנתן הנביא האדם הזה שאני שולח אליו נדרן הוא צא ואמור לו עד שלא ישבע לבנותו לא אתה תבנה הבית לשבתי ד"א האדם שאני שולחך אצלו זריז הוא לך אמור לו קודם שישכור פועלים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואהיה מאהל אל אהל וממשכן" - כלומר ואהיה מתהלך מאהל אל אהל וממשכן אל משכן מגלגל לשילה ומשילה לנוב ומנוב לגבעון ואף על גב שהייתי מטלטל מאהל אל אהל וממשכן למשכן

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי" - זה לא עשיתי ואף הם מאליהם לא עלה במחשבתם לבנות לי בית כאשר עלה במחשבתך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כה אמר ה' צבאות" - מה שעלה במחשבתך אני אשלם לך

"מן הנוה" - נוה הרועים וגדרות צאן

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשיתי לך שם כשם הגדולים" - כשם מלכים גדולים כי למעלה כתיב ויצא שם דוד בכל הארצות (שמואל א' ל"א)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמתי מקום וגו' ושכן תחתיו" - לא כמו שהיה בימי שאול כשנהרג שאול וינוסו ישראל וישבו פלשתים תחתם

"ולא יוסיפו בני עולה לבלתו" - כמו לענותו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולמימים אשר צויתי שופטים על עמי ישראל" - לא היה מנוחה להם כמוך אשר הכנעתי את כל אויביך לפניך

"ואגד לך" - מה יהיה שכרך שרצית לבנות לי בית

"ובית יבנה לך ה'" - אתה חשבת לבנות לי בית לשמי באותה מדה יהיה שכרך ומבשרך הקב"ה כי בית יעשה לך ה' שיתן לך בן שימלוך תחתך וישב על כסא ישראל במקומך וכל דבר שתתקיים בבן אדם אחריו קרוי בית וכן הוא אומר והקימותי את זרעך אחריך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבותיך" - כלומר אל תירא שאני ממהר את הדבר אלא כי מלאו ימיך אז יהיה ואז והקימותי את זרעך אחריך וגו' (מלכים א' א') והכינותי את מלכותו וכן הוא אומר בשלמה ותכון מלכותו מאד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן" - (ובשמואל ב' ז') כתיב אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים ופתרון אם יחטא נגדי איסרנו על יד כאדם שמיסר את בנו בשבט אנשים שהקים לו לשטן את רזון ואת הדד ועל אותו פסוק נופל לומר וחסדי לא אסיר ממנו כאשר הסירותי מעם שאול שהיה לפניך וכשפשע לפני העברתי המלוכה ממנו ומזרעו בשמואל (שם) כתיב מעם שאול ומה שלא נכתב כאן אשר בהעותו וגו' משום כבודו של דוד שאינו רוצה לדבר בזה הספר שום זילות לבית דוד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הביאתני עד הלום" - מנוה רועים הביאתני למלכות

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותקטן זאת בעיניך" - שנתת לי המלכות

"למרחוק" - שהעמדת את מלכותי לעתים רחוקים שאמרת והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד עולם

"וראיתני כתור האדם המעלה" - שהשויתני והושבתני בשורות הגדולים כלומר קטן הייתי והושבתני בשורות נדיבי עמך שאמרת לי ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים

"כתור" - פתרון שורה ודוגמא (בכלאים) ראש תור ירק

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה יוסיף עוד דויד אליך" - פתרון מה צורך עוד לדוד לבקשך

"לכבוד את עבדך" - בשביל לעשות כבוד לי שאני עבדך ואתה ידעת מאליך ובשמואל (שם) כתיב ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך ה'

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' בעבור עבדך" - כך מוסב פסוק זה על העליון ועל כך עשית להודיעני את כל הגדולה הזאת שהודעתני והכל מרצון לבך לכן

"ה' אין כמוך" - ושמא תאמר גדול כמוהו אינו אבל מעט קטן ממנו יש לכך נאמר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואין אלהים זולתך" - אין כמוך ואין זולתך באלהים אף בעממים

"ככל אשר שמענו באזנינו" - כל ימינו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומי כעמך ישראל גוי אחד" - ממה הם מיוחדים מכל העמים מזה אשר הלך אלהים בעצמו לפדותם לו לעם כמו שכתוב אני יוצא בתוך מצרים (שמות י"ב) מזה אנו מיוחדים שלא עשה זה לשום אומה בעולם

"לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים" - ולפי שאתה יחיד בעולמך ועמך מיוחדים מכל אום ולכך נאה לך לתת להם מלך הגון וגדול

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר" - שיאמרו ה' צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל וגם קיים דברו

"ובית דוד עבדך נכון לפניך" - שדברת וכסאו יהיה נכון עד עולם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אתה אלהי גלית" - פתרון ודאי נאה לך לאמן דבריך כי אתה בעצמך גלית אוזן לבנות לי בית כדכתיב (לעיל פסוק י') ואגיד לך ובית יבנה לך ה'

"על כן מצא עבדך להתפלל לפניך" - כלומר אם לא היית בעצמך אומר לי להביא על זרעי הטובות האלה לא היה עולה על דעתי לבקש אשר מי אני אשר הביאותני אפילו עד הלום אבל הואיל שאמרת למענך להביא לי כל הטובות הללו לפיכך אני מתפלל שתאמן את דבריך

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אתה ה' ברכת" - כלומר ברכתני

"ומבורך לעולם" - כלומר ועבדך יהא מבורך לעולם