רש"י על דברים כב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתעלמת" - כובש עין כאלו אינו רואהו

"לא תראה והתעלמת" - לא תראה אותו שתתעלם ממנו זהו פשוטו ורבותינו אמרו (ב"מ ל.) פעמים שאתה מתעלם וכו'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד דרש אחיך" - (ב"מ כז) וכי תעלה בלבבך שיתנהו לו קודם שידרשהו אלא דרשהו שלא יהא רמאי

"והשבתו לו" - שתהא בו השבה שלא יאכל בביתך כדי דמיו ותתבעם ממנו מכאן אמרו כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל ושאינו עושה ואוכל ימכר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תוכל להתעלם" - לכבוש עינך כאלו אינך רואה אותו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקם תקים" - (ב"מ לב) זו טעינה להטעין משאוי שנפל מעליו

"עמו" - עם בעליו אבל אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה אם רצית לטעון טעון פטור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יהיה כלי גבר על אשה" - (ספרי, נזיר נט ע"א) שתהא דומה לאיש כדי שתלך בין האנשים שאין זו אלא לשם ניאוף

"ולא ילבש גבר שמלת אשה" - לילך ולישב בין הנשים ד"א שלא ישיר שער הערוה ושער של בית השחי

"כי תועבת" - לא אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יקרא" - פרט למזומן

"לא תקח האם" - (חולין קמ) בעודה על בניה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען ייטב לך" - (שם קמב) אם מצוה קלה שאין בה חסרון כיס אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים קל וחומר למתן שכרן של מצות חמורות

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תבנה בית חדש" - אם קיימת מצות שלוח הקן סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה שמצוה גוררת מצוה ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים לכך נסמכו פרשיות הללו

"מעקה" - גדר סביב לגג ואונקלוס תרגם תיקא כגון תיק שמשמר מה שבתוכו

"כי יפול הנופל" - ראוי זה ליפול ואף עפ"כ לא תתגלגל מיתתו על ידך שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלאים" - (קידושין לט חולין פב) חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

"פן תקדש" - כתרגומו תסתאב כל דבר הנתעב על האדם בין לשבח כגון הקדש בין לגנאי כגון איסור נופל בו ל' קדש כמו (ישעיהו סה) אל תגע בי כי קדשתיך

"המלאה" - זה מילוי ותוספת שהזרע מוסיף

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תחרוש בשור ובחמור" - (ב"ק נד) הוא הדין לכל שני מינים שבעולם והוא הדין להנהיגם יחד קשורים זוגים בהולכת שום משא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שעטנז" - ל' עירוב ורבותינו פירשו שוע טווי ונוז

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גדלים תעשה לך" - (יבמות ד ספרי) אף מן הכלאים לכך סמכן הכתוב

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובא אליה ושנאה" - סופו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושם לה עלילות דברים" - עבירה גוררת עבירה עבר על לא תשנא (ויקרא יט) סופו לבא לידי לשון הרע

"את האשה הזאת" - (ספרי) מכאן שאין אומר דבר אלא בפני בעל דין

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבי הנערה ואמה" - (שם) מי שגדלו גידולים הרעים יתבזו עליה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמר אבי הנערה" - (שם) מלמד שאין רשות לאשה לדבר בפני האיש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופרשו השמלה" - (שם) הרי זה משל מחוורין הדברים כשמלה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסרו אותו" - מלקות (כתובות מז)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם אמת היה הדבר" - (שם) בעדים והתראה שזנתה לאחר אירוסין

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל פתח בית אביה" - ראו גידולים שגדלתם

"לזנות בית אביה" - כמו בבית אביה

"וסקלוה אנשי עירה" - (ספרי) במעמד כל אנשי עירה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומתו גם שניהם" - (שם) להוציא מעשה חדודים שאין האשה נהנית מהם

"גם" - לרבות הבאים מאחריהם (ס"א מאחוריהם) (שם) ד"א גם שניהם לרבות את הולד שאם היתה מעוברת אין ממתינין לה עד שתלד

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומצאה איש בעיר" - (ערכין ז) לפיכך שכב עמה פרצה קוראה לגנב הא אלו ישבה בביתה לא אירע לה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כאשר יקום וגו'" - לפי פשוטו זהו משמעו כי אנוסה היא ובחזקה עמד עליה כאדם העומד על חברו להרגו (פסחים כה סנהדרין עג) ורבותינו דרשו בו הרי זה בא ללמד ונמצא למד וכו'