רש"י על דברים א כג

<< רש"י על דברים • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • מ • מא • מב • מד • מה • מו • 


"וייטב בעיני הדבר" - בעיני ולא בעיני המקום ואם בעיני משה היה טוב למה אמרה בתוכחות משל לאדם שאומר לחבירו מכור לי חמורך זה אמר לו הן נותנו אתה לי לנסיון אמר לו הן בהרים וגבעות אמר לו הן כיון שראה שאין מעכבו כלום אמר הלוקח בלבו בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום מיד א"ל טול מעותיך ואיני מנסהו מעתה אף אני הודיתי לדבריכם שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב ואתם לא חזרתם בכם

"ואקח מכם" - מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם

"שנים עשר אנשים איש אחד לשבט" - (שם) מגיד שלא היה שבט לוי עמהם