רש"י על בראשית כז ג

<< רש"י על בראשית • פרק כז
א • ב • ג • ה • ז • ט • יא • יב • טו • יט • כא • כב • כד • כז • כח • כט • ל • לג • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • 


"תליך" - חרבך שדרך לתלותה

"שא נא" - ל' השחזה כאותה ששנינו (ביצה כח) אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה חדד סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבלה (ב"ר)

"וצודה לי" - מן ההפקר ולא מן הגזל