רש"י על בראשית כב יא

רש"י על בראשית • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יז • יט • כ • כג • 


"אברהם אברהם" - לשון חבה הוא שכופל את שמו