פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסע משם אברהם" - כשראה שחרבו הכרכים ופסקו העוברים והשבים נסע לו משם (ב"ר) ד"א להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אברהם" - כאן לא נטל רשות אלא על כרחה שלא בטובתה לפי שכבר לוקחה לבית פרעה ע"י כן "אל שרה אשתו" - על שרה אשתו וכיוצא בו (ש"א ד) אל הלקח ארון וגו' ואל מות חמיה שניהם בלשון על

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא קרב אליה" - המלאך מנעו כמו שנאמר לא נתתיך לנגוע אליה "הגוי גם צדיק תהרג" - אף אם הוא צדיק תהרגנו שמא כך דרכך לאבד האומות חנם כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה אף אני אומר שהרגתם על לא דבר כשם שאתה אומר להרגני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם הוא" - לרבות עבדים וגמלים וחמורים שלה (שומרי גמלים ורועי חמורים) את כלם שאלתי ואמרו לי אחיה הוא

"בתם לבבי" - שלא דמיתי לחטוא

"ובנקיון כפי" - נקי אני מן החטא שלא נגעתי בה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידעתי כי בתם לבבך וגו'" - אמת שלא דמית מתחלה לחטוא אבל נקיון כפים אין כאן (הדא אמר משמוש ידים יש כאן) "לא נתתיך" - לא ממך היה שלא נגעת בה אלא חשכתי אני אותך מחטוא ולא נתתי לך כח וכן (לקמן לא) ולא נתנו אלהים וכן (שופטים טו) ולא נתנו אביה לבוא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השב אשת האיש" - ואל תהא סבור שמא תתגנה בעיניו ולא יקבלנה או ישנאך ולא יתפלל עליך (א"ל אבימלך ומי מפרסמו שלא נגעתי בה א"ל) "כי נביא הוא" - ויודע שלא נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך (ב"ק צב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעשים אשר לא יעשו" - מכה אשר לא הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך עצירת כל נקבי' של זרע ושל קטנים ורעי ואזנים וחוטם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק אין יראת אלהים" - אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו (ב"ק שם) אשתך היא או אחותך היא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחותי בת אבי היא" - ובת אב מותרת לבן נח שאין אבות לעוע"א וכדי לאמת דבריו השיבו כן וא"ת והלא בת אחיו היתה בני בנים הרי הן כבנים והרי היא בתו של תרח וכן הוא אומר ללוט כי אנשים אחים אנחנו "אך לא בת אמי" - הרן מאם אחרת היה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי כאשר התעו אותי וגו'" - אונקלוס תרגם מה שתרגם ויש ליישב עוד דבר דבור על אופניו כשהוציאני הקב"ה מבית אבי להיות משוטט ונד ממקום למקום וידעתי שאעבור במקום רשעים ואומר לה זה חסדך וגו'

"כאשר התעו" - לשון רבים ואל תתמה כי בהרבה מקומות ל' אלהות ול' מרות קרוי לשון רבים אשר הלכו אלהים אלהים חיים אלהים קדושים וכל ל' אלהים ל' רבים וכן ויקח אדוני יוסף אדוני האדונים אדוני הארץ וכן בעליו יומת והועד בבעליו וא"ת מהו ל' התעו כל הגולה ממקומו ואינו מיושב קרוי תועה כמו (לקמן כא) ותלך ותתע (תהלים קיט) תעיתי כשה אובד (איוב לח) יתעו לבלי אוכל יצאו ויתעו לבקש אכלם

"אמרי לי" - עלי וכן (לקמן כו) וישאלו אנשי המקום לאשתו על אשתו וכן (שמות יד) ואמר פרעה לבני ישראל כמו על בני ישראל (שופטים ט) פן יאמרו לי אשה הרגתהו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתן לאברהם" - כדי שיתפייס ויתפלל עליו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה ארצי לפניך" - אבל פרעה אמר לו הנה אשתך קח ולך לפי שנתיירא שהמצריים שטופי זמה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולשרה אמר" - אבימלך לכבודה כדי לפייסה הנה עשיתי לך כבוד זה נתתי ממון לאחיך שאמרת עליו אחי הוא הנה הממון והכבוד הזה לך כסות עינים

"לכל אשר אתך" - יכסו עיניהם שלא יקילוך שאלו השיבותיך ריקנית יש להם לומר לאחר שנתעלל בה החזירה עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון ולפייסך יודעים יהיו שעל כרחי השיבותיך וע"י נס

"ואת כל" - ועם כל באי העולם

"ונכחת" - יהא לך פתחון פה להתוכח ולהראות דברים נכרים הללו ולשון תוכחת בכ"מ ברור דברים ובלע"ז אשפורפי"ר (הוא אפרוביר להלן ל"א ל"ז ערלייטערן בעשיידן בעשטיממען) ואונקלוס תרגם בפנים אחרים ולשון המקרא כך הוא נופל על התרגום הנה הוא לך כסות של כבוד על העינים שלי ששלטו בך ובכל אשר אתך ועל כן תרגומו וחזית יתיך וית כל דעמך ויש מ"א אבל ישוב לשון המקרא פירשתי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילדו" - כתרגומו ואתרוחו נפתחו נקביהם והוציאו והיא לידה שלהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעד כל רחם" - כנגד כל פתח

"על דבר שרה" - ע"פ דבורה של שרה