רש"י על במדבר כט לו

<< רש"י על במדבר • פרק כט
ו • יא • יח • לה • לו • לט • 


"פר אחד איל אחד" - איל (אלו) כנגד ישראל התעכבו לי מעט עוד ולשון חבה הוא זה כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר להם קשה עלי פרידתכם עכבו עוד יום אחד משל למלך שעשה סעודה וכו' כדאיתא במס' (סוכה דף נ"ה) ובמדרש רבי תנחומא למדה תורה דרך ארץ שמי שיש לו אכסנאי יום ראשון מאכילו פטומות למחר מאכילו דגים למחר מאכילו בשר בהמה למחר מאכילו קטניות למחר מאכילו ירק פוחת והולך כפרי החג