רש"י על במדבר כט


פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלבד עלת החדש" - מוספי ר"ח שהוא ביום ר"ה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלבד חטאת הכפרים" - שעיר הנעשה בפנים האמור באחרי מות שגם הוא חטאת

"ועלת התמיד" - ומלבד עולת התמיד תעשו עולות הללו

"ונסכיהם" - מוסב על המוספין הכתובים ועל תעשו והוא לשון ציווי מלבד עולת התמיד ומנחתה תעשו את אלה ונסכיהם וכן כל ונסכיהם האמורים בכל המועדות חוץ משל קרבנות החג שכל ונסכה ונסכיהם ונסכיה שבהם מוסבים על התמיד ואינן ל' ציווי שהרי נסכיהם של מוספין כתובין לעצמן בכל יום ויום

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומנחתם ונסכיהם לפרים" - (סוכה נז) פרי החג ע' הם כנגד ע' אומות עו"ג שמתמעטים והולכים סימן כליה להם ובימי המקדש היו מגינין עליהם מן היסורין "ולכבשים" - כנגד ישראל שנקראו (ירמיהו נ) שה פזורה והם קבועים ומנינם תשעים ושמונה לכלות מהם תשעים ושמונה קללות שבמשנה תורה בשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי היום ולא שינה הלשון אלא לדרוש כמו שאמרו רז"ל בשני ונסכיהם בששי ונסכיה בשביעי כמשפטם מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים רמז לנסוך המים מן התורה בחג

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצרת תהיה לכם" - עצורים בעשיית מלאכה (ספרי) ד"א עצרת עצרו מלצאת מלמד שטעון לינה ומדרשו באגדה לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד ע' אומות וכשבאין ללכת אמר להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פר אחד איל אחד" - איל (אלו) כנגד ישראל התעכבו לי מעט עוד ולשון חבה הוא זה כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר להם קשה עלי פרידתכם עכבו עוד יום אחד משל למלך שעשה סעודה וכו' כדאיתא במס' (סוכה דף נ"ה) ובמדרש רבי תנחומא למדה תורה דרך ארץ שמי שיש לו אכסנאי יום ראשון מאכילו פטומות למחר מאכילו דגים למחר מאכילו בשר בהמה למחר מאכילו קטניות למחר מאכילו ירק פוחת והולך כפרי החג

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה תעשו לה' במועדיכם" - דבר הקצוב לחובה

"לבד מנדריכם" - אם באתם לידור קרבנות ברגל מצוה היא בידכם או נדרים או נדבות שנדרתם כל השנה תקריבום ברגל שמא יקשה לו לחזור ולעלות לירושלים ולהקריב נדריו ונמצא עובר בבל תאחר