רש"י על במדבר כו לו

רש"י על במדבר • פרק כו
א • ב • ג • ד • ה • ט • י • יא • יג • טז • כד • לו • לח • לט • מב • מו • נג • נד • נה • נו • נח • נט • סב • סד • 


"ואלה בני שותלח וגו'" - שאר בני שותלח נקראו תולדותיהם על שם שותלח ומערן יצאה משפחה רבה ונקראת על שמו ונחשבו בני שותלח לשתי משפחות צא וחשוב ותמצא בפרשה זו חמשים ושבע משפחות ומבני לוי שמונה הרי ששים וחמש וזהו שנאמר (דברים ז) כי אתם המעט וגו' ה"א מעט חמשה אתם חסרים ממשפחות כל העמים שהן שבעים אף זה הבנתי מיסודו של ר' משה הדרשן אך הוצרכתי לפחות ולהוסיף בדבריו