רש"י על במדבר כו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי אחרי המגפה וגו'" - משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות דבר אחר כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה נמסר לו במנין עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו מחזירם במנין

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לבית אבתם" - על שבט האב יתיחסו ולא אחר האם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר משה ואלעזר הכהן אתם" - דברו עמם על זאת שצוה המקום למנותם

"לאמר" - אמרו להם צריכים אתם להמנות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה וגו'" - שיהא מונים מבן עשרים שנה ומעלה שנאמר (שמות ל) כל העובר על הפקודים וגו'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפחת החנכי" - לפי שהיו האומות מבזין אותם מה אלו מתיחסין על שבטיהם סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם וזהו הוא שמפורש ע"י דוד (תהלים קכב) שבטי יה עדות לישראל השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם לפיכך בכולם כתיב החנכי הפלואי אבל בימנה לא הוצרך לומר משפחת הימני לפי שהשם קבוע בו יו"ד בראש וה"א בסוף

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הצו" - את ישראל על משה

"בהצתם" - את העם על ה'

"הצו" - השיאו את ישראל לריב על משה ל' הפעילו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהיו לנס" - לאות ולזכרון (במדבר יז) למען אשר לא יקרב איש זר לחלוק עוד על הכהונה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני קרח לא מתו" - (במ"ר סנהדרין קי) הם היו בעצה תחלה ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לזרח" - הוא צוחר ל' צוהר אבל משפחת אהד בטלה וכן חמש משבט בנימין שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה וכן אצבון לגד הרי שבע משפחות ומצאתי בגמ' ירושלמית שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה שנא' (דברים י) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן והלא בהר ההר מת וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם והרגו מהם שבע משפחות ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת קרחי והרביעית לא ידעתי מה היא ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאזני" - אומר אני שזו משפחת אצבון ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לישוב" - הוא יוב האמור ביורדי מצרים כי כל המשפחות נקראו ע"ש יורדי מצרים והנולדין משם והלאה לא נקראו המשפחות על שמם חוץ ממשפחות אפרים ומנשה שנולדו כולם במצרים וארד ונעמן בני בלע בן בנימין ומצאתי ביסודו של רבי משה הדרשן שירדה אמן למצרים כשהיתה מעוברת מהם לכך נחלקו למשפחות כחצרון וחמול שהיו בני בנים ליהודה וחבר ומלכיאל שהיו בני בנים של אשר ואם אגדה היא הרי טוב ואם לאו אומר אני שהיו לבלע בני בנים הרבה ומשנים הללו ארד ונעמן יצאה מכל א' משפחה רבה ונקראו תולדות שאר הבנים ע"ש בלע ותולדות השנים הללו נקראו על שמם וכן אני אומר בבני מכיר שנחלקו לב' משפחות אחת נקראת על שמו ואחת נקראת ע"ש גלעד בנו ה' משפחות חסרו מבניו של בנימין כאן נתקיימה מקצת נבואת אמו שקראתו בן אוני בן אנינותי ובפלגש בגבעה נתקיימה כולה זו מצאתי ביסודו של ר' משה הדרשן

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה בני שותלח וגו'" - שאר בני שותלח נקראו תולדותיהם על שם שותלח ומערן יצאה משפחה רבה ונקראת על שמו ונחשבו בני שותלח לשתי משפחות צא וחשוב ותמצא בפרשה זו חמשים ושבע משפחות ומבני לוי שמונה הרי ששים וחמש וזהו שנאמר (דברים ז) כי אתם המעט וגו' ה"א מעט חמשה אתם חסרים ממשפחות כל העמים שהן שבעים אף זה הבנתי מיסודו של ר' משה הדרשן אך הוצרכתי לפחות ולהוסיף בדבריו

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאחירם" - הוא אחי שירד למצרים ולפי שנקרא על שם יוסף שהיה אחיו ורם ממנו נקרא אחירם

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפופם" - הוא מופים על שם שהיה יוסף שפוף בין האומות

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשוחם" - הוא חושים

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושם בת אשר שרח" - לפי שהיתה קיימת בחיים מנאה כאן

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאלה תחלק הארץ" - ולא לפחותים מבן עשרים אע"פ שבאו לכלל עשרים בטרם חלוק הארץ שהרי שבע שנים כבשו ושבע חלקו לא נטלו חלק בארץ אלא אלו שש מאות אלף ואלף ואם היה לאחד מהם ששה בנים לא נטלו אלא חלק אביהם לבדו

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרב תרבה נחלתו" - לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רב ואע"פ שלא היו החלקים שוים שהרי הכל לפי רבוי השבט חלקו החלקים לא עשו אלא ע"י גורל והגורל היה ע"פ רוח הקודש כמו שמפורש (בבא בתרא קכב, א) אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים ואומר ברוה"ק אם שבט פלוני עולה תחום פלוני עולה עמו והשבטים היו כתובים בי"ב פתקין וי"ב גבולים בי"ב פתקין ובללום בקלפי והנשיא מכניס ידו בתוכו ונוטל שני פתקין עולה בידו פתק של שם שבטו ופתק של גבול המפורש לו והגורל עצמו היה צווח ואומר אני הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני שנא' ע"פ הגורל ולא נתחלקה הארץ במדה לפי שיש גבול משובח מחברו אלא בשומא בית כור רע כנגד בית סאה טוב הכל לפי הדמים

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמות מטות אבותם" - אלו יוצאי מצרים שינה הכ' נחלה זו מכל הנחלות שבתורה שכל הנחלות החיים יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים כיצד שני אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ לזה אחד ולזה שלשה האחד נטל חלק אחד והשלשה נטלו שלשה שנאמר לאלה תחלק הארץ חזרה נחלתן אצל אבי אביהן וחלקו הכל בשוה וזהו שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו שאחר שנטלו הבנים חלקוה לפי האבות שיצאו ממצרים ואלו מתחלה חלקוה למנין יוצאי מצרים לא היו נוטלין אלו הד' אלא שני חלקים עכשיו נטלו ד' חלקים

"אך בגורל" - יצאו יהושוע וכלב וכה"א (שופטים א) ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה ואומר (יהושע יט) ע"פ ה' נתנו לו את העיר אשר שאל

"מטות אבתם" - יצאו גרים ועבדים

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פי הגורל" - הגורל היה מדבר כמו שפירשתי מגיד שנתחלקה ברוה"ק לכך נאמר ע"פ ה'

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה משפחת לוי" - חסר כאן משפחת השמעי והעזיאלי וקצת מן היצהרי

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר ילדה אתה ללוי" - (סוטה יב) אשתו ילדתה במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים כשנכנסו לתוך החומה ילדתה והיא השלימה מנין שבעים שהרי בפרטן אי אתה מוצא אלא ששים ותשע

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא התפקדו בתוך בני ישראל" - להיות נמנין בני עשרים שנה ומה טעם

"כי לא נתן להם נחלה" - והנמנין מבן עשרים שנה היו בני נחלה שנאמר איש לפי פקודיו יותן נחלתו

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאלה לא היה איש וגו'" - אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים לפי שהן היו מחבבות את הארץ האנשים אומרים (במדבר יד) נתנה ראש ונשובה מצרימה והנשים אומרות תנה לנו אחוזה לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן