רש"י על במדבר ב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באתת" - כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו צבעו של זה לא כצבעו של זה צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחשן ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו דבר אחר באותות לבית אבותם באות שמסר להם יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים שנאמר (בראשית נ) ויעשו בניו לו כן כאשר צום יהודה ויששכר וזבולן ישאוהו מן המזרח וראובן ושמעון וגד מן הדרום וכו' כדאיתא בתנחומא בפ' זו

"מנגד" - מרחוק מיל כמו שנאמר ביהושוע (יהושע ג) אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה שיוכלו לבא בשבת משה ואהרן ובניו והלוים חונים בסמוך לו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדמה" - לפנים הקרויה קדם ואיזו זו רוח מזרחית והמערב קרוי אחור

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשנה יסעו" - כשרואין הענן מסתלק תוקעין הכהנים בחצוצרות ונוסע מחנה יהודה תחלה וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן הלוים והעגלות באמצע דגל יהודה במזרח ושל ראובן בדרום ושל אפרים במערב ושל דן בצפון

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונסע אהל מועד" - לאחר שני דגלים הללו

"כאשר יחנו כן יסעו" - כמו שפירשתי הליכתן כחנייתן כל דגל מהלך לרוח הקבועה לו

"על ידו" - על מקומו ואין לשון יד זז ממשמעו רוח של צדו קרוי על ידו הסמוכה לו לכל הושטת ידו אינשו"ן איש"א בלע"ז

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועליו" - כתרגומו ודסמיכין עלוהי