רש"י על במדבר ב כ

רש"י על במדבר • פרק ב
ב • ג • ט • יז • כ • 


"ועליו" - כתרגומו ודסמיכין עלוהי