רש"י על איוב מב ה

רש"י על איוב • פרק מב
ב • ג • ה • 


"לשמע אוזן שמעתיך" - כמה וכמה פעמים שמעתי שמעך ועתה עיני ראתה את שכינתך על כן אשר זכיתי לחזות שכינתך מואס אני בחיי ואהיה מתנחם אילו הייתי שוכן בקבר לשוב לעפר ואפר אשר לוקחתי משם