רש"י על איוב מב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידעתי כי כל תוכל" - כי הכל תוכל לעשות כאשר ישר בעיניך

"ולא יבצר ממך מזמה" - כופל מלתו שאין מזמה ומחשבה נבצרת ונסתרת ממך אשר כל מחשבותיך תוכל לגמור ולמלאות כי בידך כח וגבורה ובידך לעשות כל הטוב בעיניך ומקרא זה דוגמת ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות (בראשית יא)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי זה מעלים" - אשר העלים וכסה עצתו ונפלאותיו של הקב"ה בבלי דעת ידעתי כי הכל בידך לעשות וע"כ הגדתי קצת מגבורותיו כאשר היו עם לבבי כאשר ידעתי

"ולא אבין" - אבל לא הבנתי כ"כ כאשר הודעתני כי כמה נפלאות נסתרות ונעלמות ממני אשר אינני יודע

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמע אוזן שמעתיך" - כמה וכמה פעמים שמעתי שמעך ועתה עיני ראתה את שכינתך על כן אשר זכיתי לחזות שכינתך מואס אני בחיי ואהיה מתנחם אילו הייתי שוכן בקבר לשוב לעפר ואפר אשר לוקחתי משם