רש"י על איוב מב ב

רש"י על איוב • פרק מב >>
ב • ג • ה • 


"ידעתי כי כל תוכל" - כי הכל תוכל לעשות כאשר ישר בעיניך

"ולא יבצר ממך מזמה" - כופל מלתו שאין מזמה ומחשבה נבצרת ונסתרת ממך אשר כל מחשבותיך תוכל לגמור ולמלאות כי בידך כח וגבורה ובידך לעשות כל הטוב בעיניך ומקרא זה דוגמת ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות (בראשית יא)