רש"י על איוב מ


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרוב עם שדי וסור" - האם שדי אדם ישתרר

"מוכיח אלוה יעננה" - הבא להתווכח יענה דבריו (מענה איוב)

"אחת דברתי" - כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד ויש פותרים אחת דברתי אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד

"ושתים" - שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף (מענה ה' מן הסערה)

"האף תפר משפטי" - האף תוכיח שדבריך להפר משפטי ולהראות שהוא מעוקל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והדוך" - ל' דכו במדוכה (במדבר טו)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהמות" - מוכן לעתיד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כחו במתניו" - ביציו מעוכים ונסתרים ולא נתקו לגמרי

"בשרירי" - כמו שררך (שיר השירים ז)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחפוץ" - כמו יחפוז מתקשה וכן בלשון חכמים דחפיזא כי אופתא (חולין מז) קשה כעץ

"פחדיו" - ביציו

"ישורגו" - גדילים כמו וישתרגו (איכה א) או שריגי מטה בל' משנה והוא ל' גדיל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אפיקי" - חוזק

"גרמיו" - עצמיו

"כמטיל" - כמשאוי של ברזל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשית דרכי אל" - מבראשית נברא ראש לבהמות

"העושו" - הקב"ה בעצמו ישחטנו

"כי בול הרים ישאו לו" - ובספר תהילים כתוב בהמות בהררי אלף אלף הרים נשאו לו יבול ובכל יום רועה את כולם (עד כאן יסד רש"י מכאן ואילך אינו ל' רש"י)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צאלים" - צל אילנות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יסוכהו צאלים צללו" - אותו צל של סתר קנה וביצה מסובך ומסוכך באילנות (הרבה)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן יעשוק נהר ולא יחפוז" - פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו

"ולא יחפוז" - ולא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו

"יבטח כי יגיח ירדן" - בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תהלים כב)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעיניו יקחנו" - המקום יקחנו בהביטו בו ונרעד מאימתו

"במוקשים" - כלי אומנות של ציידים ששולים בהם דגים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמשך לויתן וגו'" - כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים כלומר לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה

"תשקיע לשונו" - תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אגמון" - הוא כפוף כמו כיפה ואגמון (ישעיהו ט') ועשוי של ברזל לצוד בו דגים

"התשים" - אם תשים אגמון באפו להוציאו מן הים

"ובחוח" - כלי של ציידי דגים

"תקוב" - כמו תנקוב

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הירבה אליך תחנונים" - אם ירבה לך תחנונים ויבקש על נפשו שתניחהו

"אם ידבר" - כפל מלה

"רכות" - דברים של תחנונים

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היכרות ברית עמך" - אם יכרות ברית לעבדך שתקחנו להיות לך עבד עולם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התשחק" - אם תשחק ותטייל בו כאילו הוא צפור קטן

"ואם תקשרנו" - לצוארי (ס"א לצורך) נעריך הקטנים שיטיילו בו כצפרים קטנים שנותנין לתינוקות לטייל ולפייסו

"יכרו עליו חברים" - אם יכרו ויחכמו עליו חברים ומכשפים לצוד אותו להוציאו מן הים ע"י מכשפות שיחצוהו ויחלקוהו בין תגרים כעניין שעושים ציידי הים שצדין דגים גדולים בחכמתם ובאים התגרים וקונים מהם

"יכרו" - ל' כורה שוחה (ירמיהו יח)

"חברים" - ל' וחובר חבר

"כנענים" - תגרים

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התמלא" - אם תמלא תאותך ותעשה סוכות מעורו

"ובצלצל דגים ראשו" - ואם תעשה מראשו צלצל דגים כפל לשון

"צלצל" - סוכת דגים ולסוכה עשויה מראשו קורא אותה צלצל דגים לפי שעשויה ממנו

"צלצל" - אמבורי"ץ בלע"ז ל' צל הוא והוא מתיבות כפולות כמו ירקרק אדמדם (ויקרא יד) פתלתל (דברים לב) קעקע (ויקרא יט)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שים עליו כפך" - התגבר לערוך לפניו שתשים עליו כפיך להכותו

"זכור מלחמה אל תוסף" - ואל תוסיף זכור גבורתך להלחם בו במלחמה

"אל תוסף" - מן יסף כמו ולא יסף עוד לדעתה (בראשית לח) ובלע"ז רקרייטר"ש אל תוסף סמ"ך נפתחת מפני סוף פסוק כמו אל תותר (בראשית מט) ותותר (רות ב) וכן הרבה כמוהו