רש"י על איוב יח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנצי" - סוף "תבינו" - תשתקו להבין ולשמוע את אשר נדבר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נטמינו בעיניכם" - נחשבנו בעיניכם טמונין ואין יסוד בתיבה זו זולתי ט' מ' כמו טמונין פלשתאי (בראשית כו) תרגום של סתמום פלשתים יש מפרשים לשון טמינה וטעות הוא בידם שא"כ צריכה התיבה שני נונין אחד ביסוד וא' בשמוש של רבים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טורף נפשו" - חוזר על איוב לך אני אומר הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו

"הלמענך" - הלמען צדקתך תעזב הארץ ממשפט מדתה

"ויעתק צור" - היוצר (ממקומו) מדעתו וממדתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם" - עתה לפי צעקתך זאת תנהג לדורות

"אור רשעים ידעך" - יקפץ ממקומו

"שביב" - אשטנציל"א

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יצרו" - יהיו קצרים צעדי כחו "ותשליכהו" - מעליו עצתו שיעץ אשר לא יתקיים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי וגו'" - סופו אשר שולח ברשת (שולחו) רגליו לצעוד על הרשת וליתפש "ועל שבכה יתהלך" - היא רשת כל שבכה עשויה כמו רשת והוא קייפ"א שבראשי הנשים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאחז" - יאחזנו בעקב פח

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טמון בארץ" - תחת רגליו

"חבלו" - חבל מצודתו אשר ילכד בה

"ומלכודתו טמון עלי נתיבו" - כשם שטומנין חבל מלכודת לעופות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלהות" - שדים "והפיצוהו לרגליו" - (ינפצהו) יחבטוהו על הארץ

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אונו" - בנו "לצלעו" - אשתו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאכל בדי עורו" - ויאכל כל שאר בדיו בניו ובנותיו "בכור מות" - שר המות כמו (תהלים פט) אני בכור אתנהו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ינתק מאהלו" - מאשתו

"מבטחו" - שהיא בטוחה בו (מבטחו) מבטחת שלו שהיא בוטחת עליו

"ותצעדהו" - והיא תצעידהו ותשלחהו (מעליה) לקבר למלך השדים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשכון" - היא באהלו אלמנה "מבלי לו" - (שלא תהא שלו) שהרי מת וסוף יזורה על נוהו גפרית

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהדפוהו" - מן השמים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכד" - בן הבן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשמו אחרונים" - תמהו בשומעם על איד אשר בא לו "שער" - לא יתכן להיות מגזרת שער שאין טעם שער (בשי"ן אלא בעין) ואינו נהפך לקמץ באתנחתא וסוף פסוק ל"ש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה משכנות עול" - זה אחריתם