רש"י על איוב יח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קנצי" - סוף

"תבינו" - תשתקו להבין ולשמוע את אשר נדבר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נטמינו בעיניכם" - נחשבנו בעיניכם טמונין ואין יסוד בתיבה זו זולתי ט' מ' כמו טמונין פלשתאי (בראשית כו) תרגום של סתמום פלשתים יש מפרשים לשון טמינה וטעות הוא בידם שא"כ צריכה התיבה שני נונין אחד ביסוד וא' בשמוש של רבים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טורף נפשו" - חוזר על איוב לך אני אומר הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו

"הלמענך" - הלמען צדקתך תעזב הארץ ממשפט מדתה

"ויעתק צור" - היוצר (ממקומו) מדעתו וממדתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם" - עתה לפי צעקתך זאת תנהג לדורות

"אור רשעים ידעך" - יקפץ ממקומו

"שביב" - אשטנציל"א

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצרו" - יהיו קצרים צעדי כחו

"ותשליכהו" - מעליו עצתו שיעץ אשר לא יתקיים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי וגו'" - סופו אשר שולח ברשת (שולחו) רגליו לצעוד על הרשת וליתפש

"ועל שבכה יתהלך" - היא רשת כל שבכה עשויה כמו רשת והוא קייפ"א שבראשי הנשים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאחז" - יאחזנו בעקב פח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טמון בארץ" - תחת רגליו

"חבלו" - חבל מצודתו אשר ילכד בה

"ומלכודתו טמון עלי נתיבו" - כשם שטומנין חבל מלכודת לעופות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלהות" - שדים

"והפיצוהו לרגליו" - (ינפצהו) יחבטוהו על הארץ

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אונו" - בנו

"לצלעו" - אשתו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאכל בדי עורו" - ויאכל כל שאר בדיו בניו ובנותיו

"בכור מות" - שר המות כמו (תהלים פט) אני בכור אתנהו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ינתק מאהלו" - מאשתו

"מבטחו" - שהיא בטוחה בו (מבטחו) מבטחת שלו שהיא בוטחת עליו

"ותצעדהו" - והיא תצעידהו ותשלחהו (מעליה) לקבר למלך השדים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תשכון" - היא באהלו אלמנה

"מבלי לו" - (שלא תהא שלו) שהרי מת וסוף יזורה על נוהו גפרית

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהדפוהו" - מן השמים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נכד" - בן הבן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשמו אחרונים" - תמהו בשומעם על איד אשר בא לו

"שער" - לא יתכן להיות מגזרת שער שאין טעם שער (בשי"ן אלא בעין) ואינו נהפך לקמץ באתנחתא וסוף פסוק ל"ש

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה משכנות עול" - זה אחריתם