רש"י על איוב יז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נזעכו" - נקפצו כמו נדעכו (לעיל י)

"קברים לי" - מוכן אני לקבר

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לא" - אם לא זאת באתני שבני אדם התולים נועדו עמי בתנחומי להתל בי

"ובהמרותם" - כמו וימרו בי (יחזקאל כ) ממרים הייתם (דברים ט) ל' בהקנטתכם

"תלן עיני" - עיני ולבי ומחשבתי לנוח בהן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שימה נא" - הבורא

"ערבני" - בתקע כף להתווכח יחד כמו מי הוא מאלה לידי יתקע וייטיב לו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לבם צפנת משכל" - ועל כן לא תרומם תפארתך על ידיהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחלק יגיד" - לחלקלקות יגיד כל אחד מהם את רעו וזאת תבא להם עיני בניו תכלנה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותופת" - כמו תוף

"לפנים" - של בריות אני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצורי" - איברים שאני נוצר בהם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישומו" - יתמהו

"ונקי" - אם יש צדיק שומע בהתולות החניפים האלה

"יתעורר" - לריב בכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאחז (כל) צדיק דרכו" - לעמוד כנגד כת חניפים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואולם כולם" - אני אומר לכם תשובו נא ובאו נא

"ולא אמצא בכם חכם" - במה שאתם מלעיגים על קבלתי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימי וגו'" - הנה ימי טובתי שהורגלתי בהם עברו

"זמותי" - שזמותי להאריך בטובה

"נתקו מורשי לבבי" - מחשבות שלבי מורשני שהיה לבי אומר לי לירש טובה לפי דרכי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לילה ליום ישימו" - התולים אלה הופכי' לי לילה ליום כי מצרת התולים לא אישן בלילה

"אור קרוב" - וקצר לי מפני צרות חשך לילה אור קרוב כאשר יבא השמש נראה לי שעתה מקרוב האיר היום ונקצר וחלף לו כמו (בראשית יט) העיר הזאת קרובה נתיישבה מקרוב מחדש וכמו כי רננת רשעים מקרוב (לקמן כ) וכמו חדשים מקרוב באו (דברים לב)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אקוה שאול" - כמו אם חרוצים ימיו (לעיל יד) כלומר מאחר שאני מקוה שאול ביתי

"ובחשך רפדתי" - שיטחתי יצועי בקבר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשחת קראתי אבי אתה" - להתלונן בו ימים רבים כאילו הוא אבי מאחר שתקותי זאת היא

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיה אפו תקותי" - ואת למה נמשכת ומי ישורנה להריצה עדי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדי שאול תרדנה" - אותם אברים שסופן לירד שאול שתהא יחד על עפר נחת

"נחת" - מלונן ל' ותנח עליהם הרוח (במדבר יא)