רש"י על איוב יד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף על זה" - ההבל והנרקב

"פקחת עיניך" - לדקדק בחטאיו

"ואותי" - אתה מביא במשפט על עוונותי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יתן טהור" - מדבר טיפה סרוחה ושכבת זרע שהוא טמא לא אחד בהם טהור שלא יחטא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם חרוצים ימיו" - אם גמול זה הוא משתלם שחרוצים וקצובים ליום קבוע ומיועד למיתה "ומספר חדשיו אתך" - קצובים וחוק זה עשית לו ולא יתקיים עוד יותר בעולם די לך בתשלומין הללו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שעה מעליו" - באותו מיעוט חרץ הימים ויחדל לו ממכאוב עד ירצה בזקנותו ותשות כחו את יום מותו כשכיר הרוצה להשלמת עבודת יומו כי עבירתו מן העולם חלוטה ונצמתת משאר כל העוברים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יש לעץ תקוה" - שיחלוף

"ויונקתו" - אשר מגזעו

"לא תחדל" - מהיות ענף

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשה קציר" - היא יונקת כמו (תהלים פ) תשלח קציריה עד ים "נטע" - שם דבר הוא וטעם הברתו למעלה בנו"ן וננקד כולו קמץ מפני שהוא סוף פסוק אף מגזרת נטע הוא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזלו מים מני ים" - ממקום שנהר בא ויוצא ממקורו הבא מאליו מן הים ׳והנהר׳ הבא משם "יחרב ויבש" לעולם כן איש שכב ולא יקום

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל ימי צבאי איחל" - לתחייה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תקרא" - תחינה היא קרא אלי ואנכי אענך להוכיח דברי "תכסוף" - תחמוד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עתה" - אתה מריע לי

"צעדי" - אתה סופר

"לא תשמור" - אינך ממתין על חטאתי מלהפרע כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לו) המתין שתתקיים ובלשון משנה (גמ' סנהדרין סג) לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית ל' המתן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חתום בצרור" - חתום ומשומר בצרור בגד ככסף ומרגליות שלא תאבד "ותטפול על עוני" - נתחברת על עוני

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואולם הר נופל" - הר הנופל גבהו יבול ויעשה עפר ותהא לו תקוה ליהנות ממנו וצור אשר נעתק ממקומו גם הוא יבול לשון תבואה או

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבנים אשר שחקו מים" - בעברם עליהם תמיד

"תשטף" - השטיפו ספיחיה של אבן ליהפך לעפ' ולצמוח בו דב' כאשר יצמח ספיח הקציר שעבר כן יתהפך עפר זה ספיחיה לאבן

"ותקות אנוש" - אינה כן אשר משימות אבדה סלה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתקפהו" - תחזק ממנו ותאנסהו בתקפך ויהלך מן העולם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יכבדו" - יהיו כבידים בכסף ובזהב והוא לא ידע "ויצערו" - וימעטו מכל טוב והוא לא יבין

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך בשרו עליו יכאב" - קשה רימה למת כמחט בבשר החי