פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולם אני" - איני מבקש אלא לדבר אליו ולהתווכח עמו אחפוץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טופלי שקר" - מחברי דברי שקר "רופאי אליל כולכם" - כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וריבות" - הוכחות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלאל תדברו עולה" - אחרי אשר תחת אל באתם לריב לא טוב שתדברו עולה "ולו תדברו רמיה" - בעבורו תדברו רמיה כמו (לקמן לג) הן אני כפיך לאל וכמו אל הארץ אשר דבר להם (דברים ט) לצורכם וכמו ילחם לכם (שמות יד) האתם תריבון לבעל (שופטים ו) הוקשה בעיני לדמותו כאן והוא דוגמת ביד משה לו על קרח (במדבר יז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפניו תשאון" - וכי להחניף לו בשאת פנים באתם "אם לאל" - בשבילו תתווכחון על רמיה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הטוב כי יחקור אתכם" - ותמצאו שקרים "אם כהתל באנוש תהתלו בו" - לומר לכבודך עשינו עצמינו שקרים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוכח יוכיח אתכם" - הלא יודיע לכם דבתכם "אם בסתר" - וכי בסתר שתעמדו לפניו בדין פנים תשאו לו לומר שם נשאנו פניך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא שאתו" - גבהו ואימתו תבעת אתכם ויש אומרים שאתו שריפת אשו כמו וישאם דוד ואנשיו (שמואל ב ה) וכמו משאת העיר (שופטי' כ)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרוניכם נמשל משלי אפר" - זכרוניכם נמשל לאפר אתם סבורים להתמשל לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר (בראשית יח)

"לגבי חומר" - שוה לעפר יהי גביכם אצלו

"גביכם" - גובה שלכם כמו ותבני לך גב (ביחזקאל טו)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבור עלי מה" - מה שיעבור עלי בעון צעקתי יעבור עלי ואל תחושו על מה אני צריך לשאת ולאחוז

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשרי בשני" - לייסרני ולכופני אל השתיקה "ונפשי אשים בכפי" - להגיש נפשי למות בייסורי שתיקה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן יקטלני" - הלא אם יקטלני איני נפרד ממנו ותמיד לו אייחל על כן אין מרד ופשע בדברי

"אך דרכי" - ומדותי שנהגתי בהם

"אל פניו אוכיח" - לדעת מה יפשיעני

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם הוא" - וכאשר אני שלם עמו כן הוא גם הוא לי לישועה ולא תמצאו אתם חן בעיניו "כי לא לפניו חנף יבוא" - וזה שנאמר להם (לקמן מב) כי לא דברתם אלי נכונה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערכתי משפט" - הוכחת דברים סדרתי טענותי בלבי מה להשיב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחריש ואגוע" - אם לא אריב אחריש ואגוע

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך שתים אל תעש עמדי" - דין של מעלה ודין של מטה ואם באחת תבוא למשפט אז מפניך לא אסתר אם בדין של מעלה אני אומר חטאתי מכסה פשעיו לא יצליח וגו' (משלי כח) ואם בדין של מטה אף אנכי לא אודה כסוי חטאה ל"ש (סא"א)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כפך מעלי הרחק" - כפייתך כמו שהשיבו אליהוא ואכפי עליך לא יכבד (לקמן לג) ויש פותרים כפך כלומר ידך וקשה לי לאומרו כי לא מצינו כף לרעה כי אם להגן כמו ושכותי כפי (שמות לג)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פניך תסתיר" - לראות את דרכי יושרי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תערוץ" - תפחיד

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרורות" - סרבניות אשר מריתי פיך אתה כותב ולא הטובות שפעלתי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בסד" - בלשון ארמי סדנא בסדני' יתיב עץ גדול שנותנין בו רגלי האסורים ובל' יוני אשתו"ק "תתחקה" - אתה עצמך מתחקה על פסיעותי כן פסע זה וכה פעל וכמו מחק הארץ (יחזקאל מג) וחיק האמה (שם) זה היסוד אפיקיו"ל בלע"ז הן על כפים חקותיך (ישעיהו מט)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא כרקב יבלה" - הגוף הזה אשר תרדוף ירקב ויבלה ואין כבודך ברדיפתך