רש"י על איוב י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נקטה נפשי" - נפשי מתקוטטת על שאני חי והוא לשון ונקוטותם בפניכם (יחזקאל כ)

"אעזבה עלי שיחי" - צרתי לזעוק ולקבול ולא אוכל לשבחו ולהבליגו

"הטוב" - בתמיה כי תעשוק ותגזול מן הצדיק את צדקו ועל עצת רשעים ומקניטים הופעת זיוך להראות להם פנים שוחקו'

"הכימי אנוש ימיך" - להתגרות בו ולרדוף

"על דעתך" - יודע אתה

"עצבוני" - עשאוני עצב דפוס כמו אין מעצבין את הקטן במסכת (שבת דף קמו) ועתה חיילותיך יחד סביב

"ותבלעני" - הם התולעים

"תשיבני" - לבסוף

"כחלב תתיכני" - כטיפת תולדותי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופקודתך" - פקודת משמרתך שמניתה לי שומרים

"שמרה רוחי" - בבטן אמי ואחר כך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה צפנת בלבבך" - לבלעני כאילו אין (אתה) זוכרם

"ידעתי כי זאת עמך" - הכל כמפורש ולא שכחת

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם חטאתי ושמרתני" - נתת עיניך בי מלהעלים ולעבור על מדתיך (ומעתה) ומעוני אין אתה מנקני אלא על הכל אתה פורע

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבע קלון" - אני

"וראה עניי" - אין זה ציווי אלא שם דבר ראה עניי בדנ"ץ בלע"ז שכל שעה אני רואהו כמו שאתה אומר ושבע ימים (לקמן בסוף) כמו ושבע ימים (בקמץ תחת שי"ן) כן תאמר וראה כמו ורואה עניי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגאה כשחל תצודני" - ויגדל בעיניך להיות לך למשא ולפח נפש את אשר כשחל תצודני אשר תפרוש לי מצודה כאילו אני גבור כשחל

"ותשוב" - מיום אל יום

"תתפלא בי" - לדקדק ולהפליא במשפט ל' כי יפליא (במדבר ו)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עדיך" - להעיד על חליפת החלאים ומכאובים

"וצבא עמי" - זמנים קצובים ליסורי אלו משמשים (צבא א') וחוזרים ומתחלפים שנויים משונים מאלה ומשמשין זמן אחר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אגוע ועין לא תראני" - הלואי אגוע מרחם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אובל" - הלוואי הייתי מובל

"ושית ממני" - תשית עצמך ממני ומעלי כמו (ישעיהו סה) קרב אליך קרב לעצמך ורחק ממני

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטרם אלך" - בעודני חי ולא הגיע עת מותי הנח לי וארגיע

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיפתה" - שם דבר חשיכה כמו שחר ועפה

"צלמות היא ולא סדרים" - בה (שאין שם סדרי אדם כלומר מנהגים שאין שם יישוב ואור שלה כמו אופל הוא)

"ותופע כמו אופל" - מקום מופע שבה כמו אופל הוא