רש"י על איוב טז


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימריצך" - ישערך פיך לחשוב דברים נמרצים על אופניהם

"ככם אדברה" - ככם אני יודע לקנתר

"לו יש נפשכם" - ביסורין תחת נפשי גם אני הייתי מחבר עליכם במילין ומניע עליכם ראשי בצעקתכם ומאמיץ אתכם במו פי לאמר החרישו התאמצו ועמדו ביסוריכ' כאשר אתם תאמרו אלי

"וניד שפתי" - שאני נד וקובל עתה וצועק אז יחשוך ולא אזעוק ולא אנוד עוד אבל עתה

"אם אדברה" - וגו'

"השימות" - לשון שתיקה כמו אשתומם וכמו שומו שמים (ירמיהו ב) שתקו והתמהו

"ותקמטני לעד היה" - הקמטתני והקדרתני בשביל עד שהיה לעד על עוני להשטינני

"צרי" - השטן הוא הצר

"ילטוש" - יחדד כמו לוטש כל חורש וגומר (בראשית ד)

"פערו עלי בפיהם" - פתחו כמו ופערה פיה (ישעיהו ה)

"יתמלאון" - יתאספון והרבה לו דומין במקרא קראו אחריך מלא (ירמיהו ה) אשר יקראו עליו מלא רועים (ישעיהו לא) ואינו משתנה מלשונו כי כל מילוי נאסף הוא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יסגירני אל אל עויל" - הסגירני הקב"ה אל אויל לץ עולל ללוץ בי

"ועל ידי רשעים ירטני" - רטיית תנחומיו ורפואתי מסר לרשעים שאינן אלא מקניטים ד"א ירטני כמו ירצני לשון רצוי ותנחומים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפרפרני" - אותו עויל ל' פירורין

"ויפצפצני" - לשון נשבר לשברים הרבה בחבטה רבה כמו ונפצתם איש אל אחיו (ירמיהו יד) ונפץ עולליך אל הסלע (תהלים קלז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רביו" - מורה חציו כמו רובה קשת (בראשית כא)

"מררתי" - מרה שלי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גלדי" - מכה יבשה והעלאת גלד ול' משנה (ראש השנה כ"ז) והעמידו על גלדו

"ועוללי" - ולכלכתי וגנותי כמו ויתעללו בה (שופטים יט) ל' בזיון וגנאי וכמו עוללה לנפשי (איכה ג)

"קרני" - זיוי לשון וקרנים מידו לו (חבקוק ג)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמרמרו" - נקמטו כמו נחמרו בני מיעיה בל' משנה (חולין י) וכן מעי חמרמרו (איכה א)

"צלמות" - שחשכו מחמת בכי ודמעה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותפלתי זכה" - לא קיללתי חבירי ולא פיללתי לו רעה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל יהי מקום" - בארץ להבליע בו צעקתי כי לשמים תעלה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה בשמים עדי" - יוצרי היודע דרכי

"דלפה" - דומעת וזולפת דמעה ל' דילוף

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוכח לגבר" - והלואי יעשה לי זאת שיתן לי מקום להתווכח גבר עם אלוה להשוות שני הריבים ריב גבר עם קונו וריב בין אדם לרעהו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שנות וגו'" - הקצובים מספר לימי חיי

"יאתיו" - יגיעו ואז ארח לא אשוב אהלך