רש"י על איוב טז


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימריצך" - ישערך פיך לחשוב דברים נמרצים על אופניהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככם אדברה" - ככם אני יודע לקנתר "לו יש נפשכם" - ביסורין תחת נפשי גם אני הייתי מחבר עליכם במילין ומניע עליכם ראשי בצעקתכם ומאמיץ אתכם במו פי לאמר החרישו התאמצו ועמדו ביסוריכ' כאשר אתם תאמרו אלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וניד שפתי" - שאני נד וקובל עתה וצועק אז יחשוך ולא אזעוק ולא אנוד עוד אבל עתה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אדברה" - וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השימות" - לשון שתיקה כמו אשתומם וכמו שומו שמים (ירמיהו ב) שתקו והתמהו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותקמטני לעד היה" - הקמטתני והקדרתני בשביל עד שהיה לעד על עוני להשטינני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צרי" - השטן הוא הצר "ילטוש" - יחדד כמו לוטש כל חורש וגומר (בראשית ד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פערו עלי בפיהם" - פתחו כמו ופערה פיה (ישעיהו ה) "יתמלאון" - יתאספון והרבה לו דומין במקרא קראו אחריך מלא (ירמיהו ה) אשר יקראו עליו מלא רועים (ישעיהו לא) ואינו משתנה מלשונו כי כל מילוי נאסף הוא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסגירני אל אל עויל" - הסגירני הקב"ה אל אויל לץ עולל ללוץ בי "ועל ידי רשעים ירטני" - רטיית תנחומיו ורפואתי מסר לרשעים שאינן אלא מקניטים ד"א ירטני כמו ירצני לשון רצוי ותנחומים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפרפרני" - אותו עויל ל' פירורין "ויפצפצני" - לשון נשבר לשברים הרבה בחבטה רבה כמו ונפצתם איש אל אחיו (ירמיהו יד) ונפץ עולליך אל הסלע (תהלים קלז)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רביו" - מורה חציו כמו רובה קשת (בראשית כא) "מררתי" - מרה שלי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גלדי" - מכה יבשה והעלאת גלד ול' משנה (ראש השנה כ"ז) והעמידו על גלדו

"ועוללי" - ולכלכתי וגנותי כמו ויתעללו בה (שופטים יט) ל' בזיון וגנאי וכמו עוללה לנפשי (איכה ג)

"קרני" - זיוי לשון וקרנים מידו לו (חבקוק ג)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמרמרו" - נקמטו כמו נחמרו בני מיעיה בל' משנה (חולין י) וכן מעי חמרמרו (איכה א) "צלמות" - שחשכו מחמת בכי ודמעה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותפלתי זכה" - לא קיללתי חבירי ולא פיללתי לו רעה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל יהי מקום" - בארץ להבליע בו צעקתי כי לשמים תעלה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה בשמים עדי" - יוצרי היודע דרכי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דלפה" - דומעת וזולפת דמעה ל' דילוף

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוכח לגבר" - והלואי יעשה לי זאת שיתן לי מקום להתווכח גבר עם אלוה להשוות שני הריבים ריב גבר עם קונו וריב בין אדם לרעהו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שנות וגו'" - הקצובים מספר לימי חיי

"יאתיו" - יגיעו ואז ארח לא אשוב אהלך