פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והותי" - שברי "ישאו יחד" - עם משקל שכנגדם ואפי' הם חול ימים יכבד ממנו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעו" - מגומגמין כאדם שאין בו כח להוציא דבר מפיו כתיקונו וכן ושתו ולעו (עובדיה א) שכן דרך שיכור לגמגם בדבריו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמתם" - ארס שלהם דרך פרסיים לתת ארס של נחש בחציהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הינהק פרא וגו'" - כלומר וכי לחנם אני צועק והלא בהמה שוטה אינה נוהקת בזמן שיש לה דשא וכן שור לא יגעה אא"כ אין לו בליל תבואה בפרא נוהג ל' נהק ובשור ל' געיים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היאכל תפל" - דבר שהוא בלי מלח וצריך להמליחו ולא נמלח קרוי תפל בל' משנה (שבת קכח חולין קיג ע"א נדרים נא)

"אם יש טעם בריר" - הבא מחמת החלמות כשאוכל דבר חזק שמרבה ריר ורוק כגון שום כלומר וכי סבורים אתם שיהו מתקבלות תשובות שאין בהם ממש ריר כמו (שמואל א כא) וירד רירו על זקנו

"חלמות" - כמו (לקמן לט) יחלמו בניהם ל' חוזק ויש פותרים ל' חלום ואין נראה בעיני מפני דגשות הלמ"ד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאנה לנגוע נפשי" - כלומר הרבה יש לי לזעוק כי דברים שהיתה נפשי ממאנת וקצה לנגוע בהן ל' נגיעה "המה כדוי לחמי" - המה לי עתה נכונים למשמש בהם כמפות שלחני שלחמי נתון בהם כדוי ל' ויכרות את מדויהם (שמואל ב י) כ"ש מפי רבי משלם רופא ע"א כמפות שמסננין בהן את התבשיל ומאכל זב מהם דוי לשון דוה זבה לחמי כל מאכל קרוי לחם כמו עבד לחם רב (דנייאל ה) וכמו נשחיתה עץ בלחמו (ירמיהו יא) ותירגם יונתן סמא דמותא במיכליה ל"א המה כמבטי מאכלי כלומר גס לבי להסתכל בהם ברימה כאשר אני מסתכל במאכלי ולשון משנה הוא ומסגו כי דוו במסכת שבת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויואל" - וירצה

"וידכאני" - לשון מיתה

"יתר ידו" - יגדל ידו במכתו כמו הנה יד ה' הויה (שמות ט)

"ויבצעני" - ויכלני כמו בצע אמרתו (איכה ב) ידיו תבצענו (זכריה ד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותהי עוד נחמתי" - ותהי עוד זאת לי לנחמה

"ואסלדה בחילה ולא יחמול" - ואבקש ממנו סליחה שלא יחמול מלבצעני ואני איני מוצא לו דמיון במקרא זולתי שבלשון משנה הוא לשון ירא ודואג שהיד סולדת בהן מלכוות ברותחין כלומר אתחולל בדאג' ובחילה בקשה זו

"כי לא כחדתי" - ולא חסרתי אמריו מלקיימן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה כחי" - חזק לסבול

"כי איחל" - כי אמתין עד יום רפואה או עד יום מיתה

"איחל" - כמו ויחל עוד דנח (בראשית ח)

"ומה קיצי" - ומה חשוב קיצי וחזק כי אאריך כי אוכל להאריך קיצי מלסבול

"נפשי" - הוא יצר תאות אדם בכמה מקומות כמו אם יש את נפשכם (שם כג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האם אין עזרתי בי" - לשון תימא הגם זאת תבא עלי שאין עזרתי בי אותם ריעים שהיו לי לעזרני אינם בעזרתי "ותושיה נדחה" - עצה של יועצים נדחה ממני שקמה עלי להקניט ונדחית

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למס מרעהו חסד" - למי שמונע חסד מחבירו והלמ"ד משמשת כמו לרב לצו לשב מס גם הוא לשון פועל כמו בא שב גד גם אלה לשון עושה "למס" - החסד מכלה אותו כמו וחם השמש ונמס (שמות טז)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחי" - בני מליצתי

"בגדו בי" - כמו הנחל הבוגד בגידות כמו שמפרש בענין

"כאפיק נחלים" - מוצא נחלים יעברו ממיד' נכוח' וריעות ומה היא בגידותו של נחל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקודרים מני קרח" - אם בא עליהם קרח נקמטים ונעשים קרים (קרשים קרים) "ועלימו יתעלם" - מתכסה השלג שנופל על הקרח הרי בגידה אחת שנתכסה מן העין ואין הצמא מוצא מים לשתות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעת יזורבו" - ל' יצורבו כחום השמש

"נצמתו" - רטרי"ש בלע"ז כמו וחומץ צומתן בל' גמרא (פסחים מ ע"ב) צ' מתחלפת בז' כמו צעקה זעקה

"יזורבו" - לשון ונצרבו בה כל פני' (יחזקאל כא) וכמו אש צרבת (משלי טז)

"נדעכו" - נקפצו ממקומם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילפתו" - יאחזו אורחות דרכם כמו וילפת שמשון (שופטים טו) וכן ויחרד האיש וילפת (רות ג) שחבקתו האשה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תימא" - ארץ ישמעאל שהיא נמוכה והמים נגרים שם "קוו" - לשון קו נטוי ד"א ל' יקוו המים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בושו כי בטח באו עדיה" - יבושו שותיה כי בטח כל איש ואיש לשתות מהם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עתה הייתם לו" - הייתם נמשלים לאותו נחל "תירא חתת" - ופחד המכה ותיראו לומר האמת ומחניפים את בעל ריבי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומכחכם שחדו בעדי" - ומממונכם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה נמרצו" - כמו קללה נמרצת (מלכים א ב) לשון דבר דבור על אופניו (משלי כה) וכן נמלצו לחכי (תהלים קיט) כולן ל' מליצה הם ולמ"ד מתחלפת ברי"ש אם אמרי יושר הייתם אומרים היו מקובלים אבל עתה מה יוכיח הוכח מכם כל תוכחה שבאיוב בירור הדברים הם ומעמידים על האמת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלהוכח מילים תחשבו" - הלברר דברים תחשובו

"ולרוח" - הם משולים

"אמרי נואש" - שאין בהם ממש כמו (ירמיהו ה) ותאמרי נואש איני חושש לדברי הנביאים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפילו" - בדינכם אתם מפילים האף על עני כמוני בקו משפט ותכרו שוחה על ריעכם להפילו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הואילו" - התרצו לפנות אלי ולשמוע דברי ותראו אם על פניכם אכזב

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו נא" - לבחון ותבחנו שלא תהא עוד עולה ושובו (לחקור והרי) צדקי ימצא בה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם חכי לא יבין הוות" - לא יבין כשאני מדבר הוות