פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרא נא" - ע"כ דבר הנבואה מכאן ואילך חוזר לתוכחתו צעק הרבה מי יענך

"ואל מי מקדושים" - הגוזרים זאת עליך

"תפנה" - להלחם אתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לאויל וגו'" - לאויל כמותך יהרג כעסו שאלו היית שותק שמ' תשוב מדת הרחמים עליך "קנאה" - היא כעס וחימה כמו (דברים לב) הם קנאוני

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירחקו בניו" - זו היא קללה שקיללתיו "וידכאו" - בדגש הוא ידוכאו ואם הוא נקוד רפי משמש ידכאו אחרים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר קצירו" - של רשע

"רעב יאכל" - כי ימות רשע יבואו הרעבים שקיצץ בחייו וישתלמו גזילותיו מנכסיו

"ואל מצנים יקחהו" - כמו ויקחו אליך (שמות כה) כלומר לצורך העני הנושע מצינים וכלי זיין של רשע זה יקחהו השופט הממונה לכך

"ושאף" - ובלע איש איש מן הצמים שגזל בחייו

"חילם" - ממונם שגזל זה בחייו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא יצא מעפר" - מכה הבאה על האדם לא לחנם הוא ולא מן העפר תצמח לו. און הוא לשון שֶׁבֶר.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אדם לעמל יולד" - כי אי אפשר שלא יחטא ויקבל עמל בחטאו לקבל פורענותו ואינו כבני רשף שהם מלאכים ורוחות שהם יגביהו עוף ואינם מן התחתונים (יגביהו לעוף ולהיות מן התחתונים סא"א) לשלוט בם שטן ויצה"ר "רשף" - כמו רשפי קשת (תהלים עו) כשהחץ מעופפת נקרא רשפי ל' עוף (סא"א)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אולם אני אדרוש" - אם היו באים עלי יסורים הללו הייתי דורש אל הקב"ה בתפילה ובתחינה ואלו הייתי שם דברתי בבקשה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנותן מטר על פני ארץ" - ארץ ישראל "ושולח מים על פני חוצות" - ע"י שליח לשאר ארצות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשום שפלים למרום" - הוא נותן את המטר והוא מפר מחשבות ערומים שמדמין להפקיע שערים ולקנות שדות העניים במעט תבואה "(קודרים" - שקומטים פנים ברעב)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא תעשינה ידיהם תושיה" - אותה עצה שדימו לעשות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נמהרה" - כל העצה העשויה במהירות היא סכלות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יומם יפגשו חושך" - שאין עצתם מתקיימת ונעשית ואור חכמתם נהפך לחושך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויושע" - את הנכשלים

"מחרב" - ומאיזה חרב מפיהם שהיו סבורים לבולעם ומתאוים להשמידם

"ומיד חזק" - יושיע אביון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועולתה" - העלילה והרשעה כמו (תהלים סד) יחפשו עולות עלילות "קפצה" - סגרה כמו לא תקפוץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אשרי אנוש וגו'" - ביסורין וכשם שהוא (מרפא) מכאובים של אלו כך אני אדרו' אליו על יסורין אלו שיבואוני והיה לך לקבלם ולא למאסם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשש צרות" - כשיבאו לעולם יצילך על ידי יסורין שנתייסרת בהם וגם בשביעית כשתבא לא יגע בך ועכשיו הוא מונה אותן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשוט לשון" - של שטן תחבא אותך אלו הן השבע צרות רעב וחרב לשון ושוד וגו' וחית הארץ הם ליסטים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבני השדה" - מין אדם הן

"וחית השדה" - שנקרא גרוש"ה בלע"ז וזו היא חית השדה ממש ובלשון משנה תורת כהנים נקראים אדני השדה

"השלמה לך" - יהיה לה שלום עמך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידעת כי שלום אהלך" - ואז בכל מקום תהיה בטוח כי שלום אהלך "ופקדת נוך ולא תחטא" - כמו אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ) וזו היא השביעית שמנינו למעלה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תבא בכלח אלי קבר" - שתנצל מן הדבר ובכלח אין סמך במקרא להבין מליצתו ולפי ענין המליצה יפתר וילמד מעניינו שהוא ל' גמר בישול התבואה כשבישלה כל צורכה ורז"ל פירשו בכלח בגימטריא ששים שנה

"כעלות גדיש" - כאשר נסתלק הגדיש מן הקרקע בעתו