רש"י על איוב ד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אליפז" - בן עשו היה ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה

"התימני" - מארץ תימן מארצו של עשו (סא"א)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנסה" - לשון תימה הבעבור שניסה דבר אליך תלאה בנסיון אחד שניסך בוראך ובא אליך אתה נלאה ומעתה עצור במילין מי יוכל מלהשיבך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה יסרת רבים" - שהרבו דברים הוכחתם ויסרתם

"וידים רפות" - ויגורות מפורענות הבא עליהם אתה היית רגיל לחזקם ולומר אל תירא שכך הוא מדת הדין

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקימון" - רגילות הם מליך להקים את הכושל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא" - עתה סופך מוכיח על תחלתך שיראתך שהיית ירא שמים כסלתך היא (ע' תוס' בבא מציעא נח) מחמת כסילות היא ולא מדעת שלימה וכן תקותך ותום דרכיך הכל כסילות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נכחדו" - נעלמו ונאבדו כמו ותכחד מן הארץ (שמות ט)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר ראיתי" - אשר (כן) נכחדו חורשי און ומכינים את האון במחשבתם כחורש זה שמכין לפני הזריעה ואחרי כן זורעים במעשיהם את העמל וראיתי שהם יקצרוהו כלומר רעתם שבאה עליהם וראיתי כי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנשמת אלוה יאבדו" - מנשיבת סערתו וכעסו

"ומרוח אפו יכלו" - כלים תמיד ועל דור המבול דיבר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאגת אריה וקול שחל וגו'" - הארי גדול והשחל בינוני והכפיר קטן

"כולם נתעו" - כלומר המלכים והשרים והעבדים וכל שמות הללו שמות אריה הם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ליש אובד מבלי טרף" - השרים אבדו כליש זה האובד מבלי מזון כך אבד כחם מעשות חמס אובד אינו לשון אדם האובד דבר ממנו אלא הוא עצמו הולך לאיבוד כמו תעיתי כשה אובד (תהלים קיט) וכמו הייתי ככלי אובד (שם לא)

"ובני לביא יתפרדו" - מדבר בדור הפלגה אשר נפוצו משם על פני כל הארץ

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלי דבר יגונב" - חוזר על תוכחתו שהוכיחו עד הנה מה תזעק זכר נא מי הוא נקי אבד וגו' כאשר ראיתי וגו' ועל אודותיך אלי דבר נבואה יגונב מן הסגנון כדבר גנוב לפי שאין רוח הקודש נגלה על נביאי עובדי כוכבים בפרהסיא משל למלך שהיתה לו אשה ופלגש כשבא אצל אשתו בא בגלוי ואצל פלגשו בא בסתר ובגניבה כך הקב"ה לנביאי עובדי כוכבים ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה (בראשית כ) וכן ויבא אלהים אל לבן וגו' (שם לא) לבלעם נופל וגלוי עינים (במדבר כב) לאליפז בחזיונות הלילה אבל בנביאי ישראל כתיב (שם יב) פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות במדרש תנחומא מצאתי מוגה ול"ש

"ותקח אזני שמץ מנהו" - שמץ מקצת רוח הבנה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשעיפים" - במחשבות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פחד קראני" - מן הרוח שבא אלי ורוח הוא מלאך שנאמר (תהלים קד) עושה מלאכיו רוחות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תסמר" - הרוח שערת בשרי

"תסמר" - הוא ל' אדם שעמדו שערותיו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעמוד" - עומד היה בפני ולא הייתי מכיר מראהו

"דממה וקול" - קול דבר חשאי הייתי שומע ד"א דממה וקול אשמע קול שמעתי מדממה אבל דממה לא שמעתי דממה אלו המלאכים שאומרים שירה כדמתרגם ואחר הרעש קול דממה דקה (מלכים א יט) קל דמשבחין בחשאי משה דממה שמע מכאן שהראשונים נשתמשו בקול והאחרונים בבת קול כאדם המכה בפטיש וקול ההברה נשמע למרחוק כך הוא אומר

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האנוש מאלוה יצדק" - בתמיה

"ואם מעושהו יטהר גבר" - ואם יותר מעושהו יטהר גבר ומה זה חבירך יצעק

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן בעבדיו" - הצדיקים לא יאמין שלא יחטאו לו ומסלקם מן העולם לפני זמנם

"תהלה" - ל' הוללות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף" - כל שכן

"שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם" - קברם

"ודכאום לפני עש" - מן השמים מתישין את כחם עד שהן שפלים ונדכאים לפני הרימה האוכלתן במותן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבקר לערב יכתו" - ביום אחד הם כתותים ונדכאים

"מבלי משים" - על לב לשוב לקונם

"לנצח יאבדו" - וגם זה הוא מקרא חסר

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא נסע יתרם בם" - כמו (ישעיהו טו) יתרה עשה וגו' גאותם וחכמתם תתבלע בגופן והנה נוסעת ונסחת כמו (שם לג) בל יסע יתידותיו