רש"י על איוב ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אליפז" - בן עשו היה ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה "התימני" - מארץ תימן מארצו של עשו (סא"א)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנסה" - לשון תימה הבעבור שניסה דבר אליך תלאה בנסיון אחד שניסך בוראך ובא אליך אתה נלאה ומעתה עצור במילין מי יוכל מלהשיבך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה יסרת רבים" - שהרבו דברים הוכחתם ויסרתם "וידים רפות" - ויגורות מפורענות הבא עליהם אתה היית רגיל לחזקם ולומר אל תירא שכך הוא מדת הדין

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקימון" - רגילות הם מליך להקים את הכושל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא" - עתה סופך מוכיח על תחלתך שיראתך שהיית ירא שמים כסלתך היא (ע' תוס' בבא מציעא נח) מחמת כסילות היא ולא מדעת שלימה וכן תקותך ותום דרכיך הכל כסילות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכחדו" - נעלמו ונאבדו כמו ותכחד מן הארץ (שמות ט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר ראיתי" - אשר (כן) נכחדו חורשי און ומכינים את האון במחשבתם כחורש זה שמכין לפני הזריעה ואחרי כן זורעים במעשיהם את העמל וראיתי שהם יקצרוהו כלומר רעתם שבאה עליהם וראיתי כי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנשמת אלוה יאבדו" - מנשיבת סערתו וכעסו "ומרוח אפו יכלו" - כלים תמיד ועל דור המבול דיבר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאגת אריה וקול שחל וגו'" - הארי גדול והשחל בינוני והכפיר קטן "כולם נתעו" - כלומר המלכים והשרים והעבדים וכל שמות הללו שמות אריה הם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליש אובד מבלי טרף" - השרים אבדו כליש זה האובד מבלי מזון כך אבד כחם מעשות חמס אובד אינו לשון אדם האובד דבר ממנו אלא הוא עצמו הולך לאיבוד כמו תעיתי כשה אובד (תהלים קיט) וכמו הייתי ככלי אובד (שם לא) "ובני לביא יתפרדו" - מדבר בדור הפלגה אשר נפוצו משם על פני כל הארץ

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלי דבר יגונב" - חוזר על תוכחתו שהוכיחו עד הנה מה תזעק זכר נא מי הוא נקי אבד וגו' כאשר ראיתי וגו' ועל אודותיך אלי דבר נבואה יגונב מן הסגנון כדבר גנוב לפי שאין רוח הקודש נגלה על נביאי עובדי כוכבים בפרהסיא משל למלך שהיתה לו אשה ופלגש כשבא אצל אשתו בא בגלוי ואצל פלגשו בא בסתר ובגניבה כך הקב"ה לנביאי עובדי כוכבים ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה (בראשית כ) וכן ויבא אלהים אל לבן וגו' (שם לא) לבלעם נופל וגלוי עינים (במדבר כב) לאליפז בחזיונות הלילה אבל בנביאי ישראל כתיב (שם יב) פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות במדרש תנחומא מצאתי מוגה ול"ש "ותקח אזני שמץ מנהו" - שמץ מקצת רוח הבנה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשעיפים" - במחשבות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פחד קראני" - מן הרוח שבא אלי ורוח הוא מלאך שנאמר (תהלים קד) עושה מלאכיו רוחות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תסמר" - הרוח שערת בשרי "תסמר" - הוא ל' אדם שעמדו שערותיו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעמוד" - עומד היה בפני ולא הייתי מכיר מראהו "דממה וקול" - קול דבר חשאי הייתי שומע ד"א דממה וקול אשמע קול שמעתי מדממה אבל דממה לא שמעתי דממה אלו המלאכים שאומרים שירה כדמתרגם ואחר הרעש קול דממה דקה (מלכים א יט) קל דמשבחין בחשאי משה דממה שמע מכאן שהראשונים נשתמשו בקול והאחרונים בבת קול כאדם המכה בפטיש וקול ההברה נשמע למרחוק כך הוא אומר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האנוש מאלוה יצדק" - בתמיה "ואם מעושהו יטהר גבר" - ואם יותר מעושהו יטהר גבר ומה זה חבירך יצעק

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן בעבדיו" - הצדיקים לא יאמין שלא יחטאו לו ומסלקם מן העולם לפני זמנם "תהלה" - ל' הוללות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף" - כל שכן

"שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם" - קברם

"ודכאום לפני עש" - מן השמים מתישין את כחם עד שהן שפלים ונדכאים לפני הרימה האוכלתן במותן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבקר לערב יכתו" - ביום אחד הם כתותים ונדכאים

"מבלי משים" - על לב לשוב לקונם

"לנצח יאבדו" - וגם זה הוא מקרא חסר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא נסע יתרם בם" - כמו (ישעיהו טו) יתרה עשה וגו' גאותם וחכמתם תתבלע בגופן והנה נוסעת ונסחת כמו (שם לג) בל יסע יתידותיו