רמב"ן על שמות מ יז

| רמב"ן על שמותפרק מ' • פסוק י"ז |
ב • ג • י • יז • כז • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות מ', י"ז:

וַיְהִ֞י בַּחֹ֧דֶשׁ הָרִאשׁ֛וֹן בַּשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֑דֶשׁ הוּקַ֖ם הַמִּשְׁכָּֽן׃


"ויהי בחדש הראשון באחד לחודש" - על דעת רבותינו הזכיר הכתוב שהוקם המשכן לעמוד כן באחד לחודש הראשון כאשר צוה (לעיל פסוק ב) ואמרו ויקם משה את המשכן (פסוק יח) לספר מה שעשה בהקימו אותו מן היום הראשון שהתחיל בו שהוא כ"ג באדר ולא הזכיר בכאן משיחת המשכן וכליו ולא משיחת אהרן ובניו וקרבנות המלואים כי לא עשה אותם עד שסיים כל ההקמה ונצטוה בהם פעם שנית קח את אהרן כמו שמפורש בפרשת צו (ויקרא ח ב) והנה המשכן וכליו לא נתקדשו לעבודה אלא במשיחה כמו שנאמר (לעיל פסוק ט) ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אותו ואת כל כליו על כן פירוש ויערוך עליו ערך לחם (פסוק כג) ויעל הנרות (פסוק כה) כי עשה כן בזמנם אחר המשיחה והנה הם כטעם לעשות כן ומה שאמר גם כן למעלה (פסוק ד) והבאת את השולחן וערכת את ערכו יצוה שיערוך אותו אחרי המשיחה וכן אמר ונתת את מזבח הזהב לקטורת (פסוק ה) וכן ויעל עליו את העולה ואת המנחה (להלן פסוק כט) בזמנה כי עדיין לא הקים החצר סביב למשכן ואין מקריבין בלא קלעים כי יהיו שחוטי חוץ אלא כלם בזמנם