רמב"ן על שמות מ י

רמב"ן על שמות • פרק מ
ב • ג • י • יז • כז • לד • 


"והיה המזבח קדש קדשים" - בעבור שיקריבו בו גם קדשי הקדשים אמר בו כן אף על פי שהיה בחצר ואמר גם במשכן (בפסוק הקודם) והיה קדש כי לא נקרא קדש קדשים רק מקום משכן הארון כמו שנאמר (לעיל כו לג) והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים ויתכן שאמר במזבח קדש קדשים בעבור שיקדש כמו שאמר והיה המזבח קדש קדשים כל הנוגע במזבח יקדש (לעיל כט לז)