רמב"ן על שמות לה ה

רמב"ן על שמות • פרק לה
א • ב • ג • ה • יא • כא • כב • כג • כד • 


"יביאה את תרומת ה'" - כמו יביא את תרומת ה' אבל יכנה ויפרש וכן ותפתח ותראהו את הילד (לעיל ב ו) בבואו האיש (יחזקאל י ג) אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר (ירמיהו כז ח) אשר אנכי נותן להם לבני ישראל (יהושע א ב) ורבים כן ועל דרך האמת הוא כמו יביאה עם תרומת ה' (זהר ויקהל קצח) שיביא התרומה העליונה בסוד ויקחו לי תרומה (לעיל כה ב) וכבר פרשתיו (לעיל כה ג) ולרבותינו מדרש ב"ותפתח ותראהו את הילד" (לעיל ב ו) שראתה עמו שכינה (סוטה יב)