רמב"ן על שמות ח כה

רמב"ן על שמות • פרק ח
ה • ו • יד • טו • יח • יט • כה • 


"וסר הערוב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר" - כאשר אמר פרעה במכת הצפרדעים "למחר" כן רצה משה לעשות גם בזאת שיתפלל ויסורו מחר והנה סר הערוב והלכו להם לא כאשר היה בצפרדעים מן הטעם שאמרו רבותינו (שמו"ר יא ג) שרצה הקב"ה לצער אותם במכות לא להועיל להם כלל ומשה נשמר בכך באמרו כי אמר לפרעה להכרית הצפרדעים שירמוז למיתתם כמו שפירשתי (לעיל פסוק ה)