רמב"ן על שמות ח ו

<< רמב"ן על שמות • פרק ח
ה • ו • יד • טו • יח • יט • כה • 


"ויאמר למחר" - ידוע כי מנהג כל האדם לבקש שתסור רעתו מיד ופירשו בשם הגאון רב שמואל בן חפני שפרעה חשב אולי מערכת השמים הביאה הצפרדעים על מצרים ומשה ידע כי הגיע עת סורם ולכן אמר אליו התפאר עלי בחשבו שאומר לו עתה להכריתם מיד ועל כן האריך למחר והנכון בעיני כי בעבור שאמר למתי אעתיר לך חשב פרעה כי ביקש זמן ועל כן נתן לו זמן קצר ויאמר למחר ומשה ענה לו כדברך כן יהיה כי אחרי שלא בקשת שיסורו מיד לא יסורו עד למחר