רמב"ן על שמות ג יח

"ושמעו לקולך" - מאליהן מכיון שתאמר להם לשון זה מיד ישמעו לקולך שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף שבלשון הזה נגאלין יעקב אמר להם ואלהים פקוד יפקוד אתכם (בראשית נ כד) יוסף אמר להם פקוד יפקד אלהים אתכם (שם כה) לשון רש"י אולי ידרוש הרב כי יוסף אמר פעמים פקד יפקוד להגיד שהיתה מסורת בידו מאביו ובאלה שמות רבה (ג יא) מיד ושמעו לקולך למה שמסורת גאולה היא בידם שכל גואל שיבא ויאמר להם פקידה כפולה הוא גואל של אמת זה לשונם באגדה זו ויש עליך לשאול ומנין להם שיאמינו שמא שמע משה במסורת הזאת כמותם ויש לומר כך קבלו מיוסף ששמע מפי הנביא אביהם שהראשון שיבא ויאמר להם בלשון הזה הוא יהיה הגואל אותם גלוי וידוע לפני הקב"ה שלא יבא אדם ויכזב בהם בכך הבטיחם אבל במקום אחר מצאתי שם (בשמו"ר ה א) אמר ר' חמא ברבי חנינא בן שתים עשרה נתלש משה מבית אביו למה שאלו גדל בבית אביו ובא ואמר להם המעשים לא היו מאמינים בו שהיו אומרים אביו מסרם לו לפי שיוסף מסרה ללוי ולוי לקהת וקהת לעמרם ולכך נתלש מבית אביו וכשהלך והגיד לישראל כל הדברים לפיכך האמינו בו שנאמר (להלן ד לא) ויאמן העם וכונתם "שיוסף מסרה ללוי" לומר שיעקב גלה סודו ליוסף באהבתו אותו בו בלשון השביע יוסף לאחיו כלם וגלה ללוי כי הוא אמר להם כלשון הזה מפני המסורת שבידו מאביו וצוה שיהיה הדבר סוד