רמב"ן על ויקרא יד נד

<< רמב"ן על ויקרא • פרק יד >>
ב • ד • ט • י • יח • לד • מג • נג • נד • נה • נו • 


"זאת התורה לכל נגע הצרעת" - הוא צרעת השחין והמכוה והזכירם בכאן תחלה מפני תדירותן ואחרי כן הזכיר הנתק שהוא גם כן מצוי ואחרי כן הזכיר צרעת הבגד והבית ואחרי כן אמר ולשאת ולספחת ולבהרת הם הנגעים הראשונים שפתח בהם (לעיל יג ב) אדם כי יהיה בעור בשרו וגו' ובכל מקום יאחר הבהרת בעבור שהיא העזה והקשה שבכולן