רמב"ן על בראשית לט י

<< רמב"ן על בראשית • פרק לט
ג • ד • ו • ח • ט • י • יב • יד • יט • כ • 


"וטעם לשכב אצלה" - כדברי רבי אברהם אפילו שישכב אצלה בסמוך היא בבגדה והוא בבגדו או להיות עמה לדבר שיחות כי לא מצאנו "אצלה" על המשגל רק עמה או אותה שכבה עמי אם שכוב ישכב איש אותה (ויקרא טו כד) והנשים תשכבנה (זכריה יד ב)