רמב"ן על בראשית לט ח

רמב"ן על בראשית • פרק לט >>
ג • ד • ו • ח • ט • י • יב • יד • יט • כ • 


"וימאן ויאמר אל אשת אדניו" - סיפר הכתוב כי מאן לעשות כרצונה אף על פי שהיא גברתו אשת אדוניו והוא ירא ממנה כי היה ירא את השם יותר וזה טעם אל אשת אדניו