רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זמנים · הלכות שופר וסוכה ולולב | >>


הלכות שופר וסוכה ולולב

יש בכללן שלוש מצוות עשה, וזה הוא פרטן:
(א) לשמוע קול שופר באחד בתשרי. (ב) לישב בסוכה כל שבעת ימי החג. (ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני