רמב"ם הלכות טומאת אוכלים ו


הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר טהרה · הלכות טומאת אוכלים · פרק ששי | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , אתר על התורה

דפוסעריכה

הלכה אעריכה

האגוזין והשקדים שנסדקה קליפתן עדיין הוא חיבור לאוכל עד שירצץ את הקליפה:

הלכה בעריכה

ביצה מגולגלת משיקוב בה מקום לגומעה ממנו אין שאר קליפתה חיבור ושלוקה קליפתה חיבור עד שירצץ את הקליפה ואם נתבלה בקליפתה אף על פי שרצצה כולה חיבור:

הלכה געריכה

עצם שיש בו מוח חיבור עד שירצץ צמר שבראשי הכבשים ושיער שבזקן התיישים אע"פ שחרכן באור הרי הן חיבור עד שיתחיל לתלוש:

הלכה דעריכה

כנפי חגבים וקשקשי דגים אף על פי שהעביר סכין עליהן חיבור עד שיתחיל לקלף הרימון שפרדו חיבור עד שיקיש עליו בקנה:

הלכה העריכה

השרביטים של תמרים אינן חיבור זה לזה:

הלכה ועריכה

מלפפון שחתכו ונתנו על השולחן חיבור עד שיתחיל לפרק התחיל לפרק חתיכה וכל העולה עמה חיבור והשאר אינה חיבור פיקה התחתונה חיבור לעצמה ואינה חיבור לחתיכות היו שנים או שלשה מלפפונות וחתך כל אחד מהן והניחן על השולחן והתחיל באחד מהן זה שהתחיל בו חיבור והשאר אינו חיבור אפילו אמר חציו אני אוכל שחרית וחציו ערבית זה החצי שהתחיל בו חיבור והשאר אינו חיבור:

הלכה זעריכה

המחתך ירקות וכיוצא בהן לבשל אע"פ שלא מירק והבדיל אינו חיבור אלא אם נטמא זה לא נטמא זה אף על פי שהוא מעורה בו חתך לכבוש או לשלוק או להניח על השולחן הרי זה חיבור ואפילו התחיל לפרק מה שחתך:

הלכה חעריכה

כל אוכל שעדיין לא פרקו חיבור ואם נטמא מקצתו נטמא כולו:

הלכה טעריכה

אוכל שנפרס ומעורה במקצת ונגע טמא באחד מהן אם אחז בזה שנגע בו והשני עולה עמו הרי זה חיבור ואם כשאוחז בזה הטמא ומגביהו ישמט האחר ויפול אינו חיבור אלא ה"ז האחר כנוגע בראשון שנטמא:

הלכה יעריכה

כל האוכלין שהיו עליו או קלחין מחוברין בהן את שדרכו להאחז בעלה אוחזין אותו בעלה בקלח אוחזין אותו בקלח אם נתלה עמו ה"ז חיבור בטבול יום ואין צריך לומר בשאר טומאות וכן אם היה לו יד אוחזין אותו ביד שלו היתה לו יד ועלה אוחזין אותו באי זה מהן שירצה לא היתה לו יד ולא עלה בזה אמרו אם אוחז בטמא והשני עולה עמו חיבור ואם לאו אינו חיבור:

הלכה יאעריכה

האגוזין שקצצן בעוקציהן כשהן רכין ואמנן כולן כמו חבל וכן הבצלים שחיברן בדרך הזאת הרי אלו חיבור התחיל לפרק באגוזים ולפקל בבצלים אין השאר חיבור אפילו היו לפניו מאה כור אין כולן חיבור שהרי הוכיח שדעתו לפרק הכל:

הלכה יבעריכה

קליעה של שום שנפלו משקין על אחד מהן הוא טמא וחיבורו טהור שאין חיבורי אדם חיבור לכל דבר וכן אתרוג שנפרש ותחבו בכוש או בקיסם אינו חיבור:

הלכה יגעריכה

עיסה שלשה במי פירות אינה חיבור שאין לך דבר שמחבר את האוכלין אלא שבעה משקין בלבד:

הלכה ידעריכה

הממעך אוכלין זה בזה וקבצן כגון הדבילה והתמרים והצימוקין שקבצן ועשאן גוף אחד אינן חיבור לפיכך עיגול של דבילה שנפלו משקין טמאין על מקצתו הרי זה נוטל ממנו מקום המשקין בלבד והשאר טהור:

הלכה טועריכה

התמרים והגרוגרות ששלקן ונעשו אום הרי זה חיבור:

הלכה טזעריכה

הזיתים שעטנן ונעשו גוש אחד הרי זה חיבור מפני שמתחילה לא נתנן למעטן אלא על מנת שיינקו זה מזה לפיכך שרץ שנמצא על אום של זיתים והן הזיתים שנעשו כולן גוף אחד אפילו נגע בכשעורה הכל טמא שהכל גוף אחד היתה לו אום של זיתים ועתיד להפכה כיון שתקע בה את היתד אף על פי שיש בה גושים הרבה אינן חיבור ואם משהפכה נעשו אום אינן חיבור:

הלכה יזעריכה

אוכל פרוד שהוא כולו מכונס ודבק זה בזה אע"פ שאינו חיבור להתטמא ואינו כגוף אחד כמו שביארנו הרי הוא מצטרף לכביצה לטמא טומאת אוכלים אחרים ואם לא כנסו אלא הרי הוא מפורד כמעשה קדירה והקטנית אינו מצטרף עד שיקבצם ויעשם גוש אחד היו גושים הרבה זה בצד זה ונגע אב הטומאה באחד מהן הרי הוא ראשון והגוש שבצדו שני ושבצד השני שלישי ושבצד השלישי רביעי:

הלכה יחעריכה

ככר של תרומה שהיתה ראשון לטומאה והשיך לה אחרות כולם ראשון פירשה היא ראשון וכולן שניות היתה שנייה והשיך לה אחרות כולן שניות פירשה היא שנייה וכולן שלישיות היתה שלישית והשיך לה אחרות היא שלישית וכולן טהורות בין שפירשו בין שלא פירשו:

הלכה יטעריכה

ככרות של תרומה נושכות זו בזו נטמאת אחת מהן בשרץ כולן ראשון ואף על פי שפירשו אחר מכאן [נטמאת אחת במשקין טמאין כולן שניות אע"פ שפירשו אחר מכאן] נטמאת אחת מהן בידים כולן שלישיות ואף ע"פ שפירשו מפני שהיו גוף אחד בשעת טומאתן:

הגההעריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.